Søndagslovene vekkes til live

Mange mennesker tror at religiøse lover kun er begrenset til deler av Midtøsten hvor man oppholder en streng praksis av islam. Majoriteten av menneskene ser ikke hvordan det kan være en minste mulighet å implementere religiøse lover i resten av verden, og spesielt i Vesten. Vel, hold deg fast, for religiøse lover er å se i horisonten. Det begynner faktisk å bli et press om å gjeninnføre en spesifikk lov, fordi opphevelsen av den har, ifølge disse menneskene, ført til en negativ effekt. Dette skal vi se litt nærmere på senere, men først må vi avklare hva som menes med "religiøse lover".

BLÅ LOVENE
I USA er det en lov, eller lover, som de kaller for "Blue Laws". Disse kan vi også kalle for søndagslovene fordi denne loven forbyr visse aktiviteter i gitte tidsrom på en bestemt dag; og denne bestemte dagen er omtrent alltid søndagen. Det er vidt kjent også for ikke-troende at søndagen blir anerkjent som helligdagen. Til og med i Norges lover er dette stadfestet. Men ifølge Bibelen er ikke søndagen helligdagen. Hvilken dag som er den bibelske helligdagen skal vi finne ut senere i artikkelen.

EN FORVIRRING MED ORD
Et annet viktig poeng som ikke må overses er navnet "sabbaten" og "den syvende dagen". Sabbaten er navnet på helligdagen. I dag regner vi søndagen som den syvende dagen i uken, men slik var det ikke før. Noen har kanskje en kalender hjemme som sier at lørdagen er den siste dagen i uken, og søndagen den første. Og grunnen er fordi det var slik det var før; lørdagen var den syvende og siste dagen, og søndagen den første. Det er også slik det var på Jesu tid - da hadde man ikke navnene på dagene som "søndag, mandag, tirsdag" osv., men de kalte heller søndagen for "den første dagen" osv. Så når aviser, tabloider, politikere og religiøse personer bruker begrepet "sabbaten" eller "sabbatsdagen", så mener de søndagen, den ubibelske hviledagen.

Så hvem har endret helligdagen til søndagen? Vel, la oss høre fra dem selv for de legger ikke skjul på hva de har gjort. Det er ikke rom og tid for å gå dypt tilbake i historien på hvordan endringen skjedde, men dette er informasjon som ligger tilgjengelig på nettet. Vi skal kun ta for oss kort hvem som tar æren for endringen.

James Cardinal Gibbons (1834 – 1921), en høytstående kardinal i USA, uttalte seg ved flere anledninger om flyttingen av sabbaten til søndagen. Under leser vi noen uttalelser av ham, og noen andre sitater:

“You may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The Scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we [the Catholic Church] never sanctify.”
Faith of Our Fathers, 92nd ed., p. 89

“The Catholic Church, … by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday”.
The Catholic Mirror, official publication of James Cardinal Gibbons, Sept. 23, 1893

“Protestants do not realize that by observing Sunday, they accept the authority of the spokesperson of the Church, the Pope.”
Our Sunday Visitor, February 5, 1950

Image
James Cardinal Gibbons (1834-1921), wikipedia

"Is Saturday the 7th day according to the Bible and the 10 Commandments? I answer yes.
Is Sunday the first day of the week, and did the Church change the 7th day Saturday for Sunday, the 1st day? I answer yes.
Did Christ change the day? I answer no!
Faithfully yours, J. Card. Gibbons." (James Cardinal Gibbons autograph letter)

“Of course the Catholic Church claims that the change [Saturday Sabbath to Sunday] was her act... And the act is a mark of her ecclesiastical authority in religious things.”
H.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons 

Dette er bare noen katolske kilder som bekrefter Den katolske kirkes flytting av helligdagen fra lørdag til søndag. I denne forbindelse er det umulig å ikke ta med en viktig detalj i forbindelse med én av karakteristikkene til det lille hornet, også kjent som Antikrist, som vi leser om i Daniel kapittel 7:

Han [det lille hornet/Antikrist] "skal sette seg fore å forandre tider og lov." (Dan. 7:25)

Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn. (Åp. 13:16-17)

Nå ser du kanskje hvor vi beveger oss. Dette er ikke en konspirasjonsteori. Det er et absolutt faktum, og vi skal se at verden kjører i full fart mot en søndagslov.

12. januar 2022 - Desert News: "Can Sabbath closure laws make a comeback?

Dette var overskriften til artikkelen. Her skriver de at amerikanere var overarbeidet og at som følge av "pandemi-relatert stress" og at det er et "utbredt ønske om mer tid til hvile". Legg merke til det neste de skriver (her oversettes det ikke til norsk); "some political commentators and legal scholars spent the weekend debating the Sabbath". Så både den politiske og juridiske sfæren er innblandet. Og vi trenger ikke gjette hvorfor. Videre leser vi at det startet med en tweet fra jusprofessoren Adrian Vermeule:

Image

"He highlighted the reinstatement of Sabbath laws as one of several policy goals that unites “post-liberals,” a group of conservatives who say they’re focused on promoting the common good." Så det er et politisk mål, og nå har man også knyttet "det felles beste" med sabbatslover (merk: søndag, ikke lørdag). "Det felles beste" er et godt kjent begrep, og også pave Frans bruker begrepet i rundskrivet Laudato Si' for å fremme pavedømmets/Den katolske kirkes interesser; som bl.a. er å innføre et påbud om søndagshelligholdelse.

Image

17. februar 2022 - Townhall: "Build Blue Laws Back"

Dette er bare én av mange sider og aviser som har skrevet om blå lovene/sabbatslovene/søndagslovene eller hva de ønsker å omtale det som.

"Scripture tells us that God created humans on the Sixth Day. And after that arduous effort, God Himself rested on the Seventh Day. And God tells us that humans need to rest on the seventh day, the Sabbath, too. [Merk: søndagen, ikke lørdagen]

For the first couple of hundred years that Christians lived on the North American continent, they kept observing the Sabbath as they had done in the old country. The Sabbath was ordained by ecclesiastical authorities and eventually enforced by secular governments in America through a series of statutes that came to be known as “Blue Laws.” (..)

What was life on the Sabbath like under Blue Laws? Well, it meant that Sundays were quieter.  Set apart from the other six days of the week.  Shops, bars, and restaurants were closed. Maybe a few pharmacies were open for a few hours for emergencies, and first responders had to work, but most everything else was shut down. Certainly no one went to work—businesses and factories were closed. Places of worship were open, of course, as were parks and other places for recreation. (..) America needs to reestablish those Blue Lawsto force the liberal economy to take a breather.  

American children need a break, too, especially having suffered so much from pandemic measures. They need to play. And they need quality, explicitly non-productive, time with their parents, extended families, churches, and friends."

Ser vi hvor dette går? Er dette fortsatt en konspirasjonsteori? Søndagslovene kommer, og de er allerede i bevegelse. De vil tvinge mennesker til å helligholde søndagen; og de bruker gode poeng. Det er ikke feil å hvile, det er ikke feil å bruke tid med familie og venner. Men det er feil å tvinge mennesker på denne måten, og det er i tillegg en underliggende hensikt - de vil kanskje først promotere kvalitetstid med familie, men på et tidspunkt vil de også tillegge tilbedelse; og det er da kampen på alvor har startet.

Det er mange mennesker som ikke er religiøse, og hvordan kan en stat da innføre religiøse lover når dette sannsynligvis vil skape enorm motstand og sinne i befolkningen? Vel, de klarte det før i USA, og vær du sikker, strategien er allerede lagt. Bibelen forteller om et system nå i vår endetid som majoriteten av verden vil gå på akkord med. Og det vil skje på minst to måter; snikinnføring og frykt. Det er interessant å se hvor religiøse ikke-religiøse mennesker blir når de blir rammet av ordentlig frykt, men la oss se litt nærmere på disse to metodene.

SNIKINNFØRING
Dette har vi såvidt vært inne på; tid med familie og venner, tid til å slappe av, ingen jobbing. Dette er noe de fleste av oss ville vært takknemlig for, men et fint eple kan likevel være bitter på innsiden.

FRYKT
Klimaendringene og frykten for naturkatastrofer, sult og død vil gjøre at mennesker vil oppgi alt for at stat og myndighet skal få kontroll på det påståtte problemet. Men dette er kun en falsk trygghet. Her er det kun de med sann disiplin og gudsfrykt, de som har satt sin tillit til Kristus og lagt sine liv i Hans hender, som vil være i stand til å ikke bare gjennomskue bedraget, men også stå imot presset fra flertallet av mennesker. For det vil skje naturkatastrofer; byer vil bli ødelagt, bygder legges under vann. Men årsaken er en helt annen enn den politikerne og religiøse ledere vil gi uttrykk for. Bibelen gir oss svaret:

Jorden sørger og visner bort, verden svinner bort og visner... jorden blir vanhelliget av dem som bor der, fordi de har overtrådt lovene, brutt forskriften og aktet den evige pakten for intet. Derfor blir jorden fortært av forbannelsen, og det er de som bor på den som må bære skylden.” (Jesaja. 24:4-6)

Det er på grunn av at menneskene har brutt Guds lov, De ti bud, og at mennesket har gått enda lenger i sin overtredelse, som gjør at katastrofene vil inntreffe. De har "aktet den evige pakten for intet"; de har avvist Guds tilgivelse i Kristus, og når mennesker ikke vil gjøre det som er rett, sannferdig og godt (med andre ord: holde De ti bud), så må Gud på et tidspunkt si at nok er nok. Gud har ikke planer om at den syndige verden skal fortsette i evigheter. Lidelsene og smertene som synden har påført vil komme til sin ende. Katastrofene vil for mange være en advarsel fra Gud om at det er på tide å ta sitt endelige valg på hvilken side man vil stå; og de som er våkne vil alliere seg med Gud.

La oss til slutt avslutte med noen avsnitt fra boken Den Store Striden som sier noe om kampen som ligger foran oss.

Spiritismen vil ha en sentral rolle
"Ved hjelp av to store villfarelser - læren om sjelens udødelighet og søndagens hellighet - vil Satan samle folk under sitt bedrag. Den første danner basis for spiritismen, den andre styrker forbindelsen med Romerkirken... Fordi spiritismen mer og mer etterligner det som i navnet kalles kristendom, har den større muligheter for å bedra og besnære.. Ved hjelp av spiritismen vil det skje mirakler. Syke vil bli helbredet, og mange uforklarlige undere vil bli utført. Og fordi åndene gir seg ut for å tro på Bibelen og viser respekt for kirkens ordninger, blir deres virksomhet anerkjent som en åpenbaring av Guddommelig makt... Den undergjørende makten som manifisterer seg gjennom spiritismen, vil angripe dem som velger å lyde Gud mer enn mennesker. Det vil komme budskaper fra åndene om at Gud har sendt dem for å overbevise dem som forkaster søndagen om at de tar feil, og at landets lover skal respekteres på lik linje med Guds lov." (ss. 418, 420)

 

Satan bruker frykt og brutalitet
"Gud tvinger aldri samvittigheten
. Men Satan tyr stadig til tvang og grusomhet for å få kontroll over dem som han ikke kan forføre på annen måte. Frykt og brutalitet er de midlene han bruker for å dirigere folks samvittighet og sikre seg deres hyllest.. De som ærer den bibelske sabbaten, vil bli fordømt som fiender av lov og orden. De beskyldes for å ødelegge samfunnsmoralen og være årsak til anarki og korrupsjon, og at det er de som bringer Guds straffedommer over jorden." (s. 420)

Politikken er selv en pådriver; stat og kirke går sammen
"Fremtredende personer i stat og kirke vil gå sammen om å bestikke, overtale eller tvinge alle til å holde søndagen. Mangelen på guddommelig autoritet blir erstattet med forbud og undertrykkelse. Politisk korrupsjon ødelegger respekten for rettferd og sannhet. For å vinne popularitet vil både den lovgivende og utøvende myndighet selv i det frie Amerika gi etter for folkets krav om en lov som innskjerper søndagshelligholdelse."
(s. 421)

 

Menneskene må ta et valg
"Ingen blir utsatt for Guds vrede før de har forstått sannheten og likevel forkastet den. Mange har aldri hatt anledning til å høre Guds spesielle budskap for vår tid. De er ikke blitt klar over forpliktelsen til å rette seg etter det fjerde bud. Han som kjenner hvert menneske og veier hvert motiv, vil ikke at noen som ønsker å kjenne Guds vilje, skal bli bedratt med hensyn til det saken gjelder. Folk skal ikke bli tvunget til blindt å følge ordre. Den enkelte skal ha nok lys til å treffe sitt valg etter moden overveielse.

Sabbaten blir den store lojalitetsprøven, for det er nettopp dette sannhetspunktet striden gjelder. Når folk blir satt på den avgjørende prøven, blir det trukket en grense mellom dem som tjener Gud og dem som ikke gjør det. Feiringen av den falske sabbaten i samsvar med landets lov, men i strid med det fjerde bud, vil være en lojalitetserklæring til den makten som er i opposisjon til Gud, mens helligholdelsen av den sanne sabbaten i lydighet mot Guds bud vil være en lojalitetserklæring til Skaperen. Mens den ene gruppen godtar tegnet på troskap mot jordiske makter, og dermed tar "dyrets merke", velger den andre gruppen lojalitetstegnet på Guds autoritet og får dermed "Guds segl". (s. 429)