SMITHS VENNER

BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH

Det er mange som ikke finner helt klare svar når de ønsker å vite hva de forskjellige menighetene eller gruppene tror på. Smiths venner, eller Brunstad Christian Church som det også kalles, er intet unntak, og informasjonen rundt disse er ganske minimal. Ifølge dem selv er Bibelen rettesnoren i livet, og menighetens formål er å "lære menneskene å holde alt det Jesus har befalt." De tror på syndens forlatelse ved Jesu død på korset, og at Han ble fristet som oss mennesker, men aldri syndet. De tror og forkynner at man kan følge i Jesu fotspor, og at man således kan seire over all bevisst synd. [i]
Ifølge Store norske leksikon (snl) praktiserer de også voksendåp[ii], i motsetning til barnedåpen som den katolske kirke har innstiftet uten noe bibelsk grunnlag. Å ha slike utgangspunkt er ganske bra, men vi må gå noe mer i dybden for å få en bedre forståelse av deres lære.

Nettsiden www.aktivkristendom.no sier om seg selv at den tilhører Brunstad Christian Church, og den skriver litt om deres tro og teologi. Det som står skrevet der vil derfor være å anse som Smiths venners trosgrunnlag, som denne artikkelen vil basere seg på. Alle deres trospunkter vil ikke bli gjennomgått, kun en del som burde være nok til å se om de forholder seg til Bibelens lære eller ikke.

Smiths venner og Skjøgen i Åpenbaringen 17

Smiths venner sier at "noen tror at skjøgen er en bestemt kirke eller organisasjon (..). Men i virkeligheten er skjøgen en ånd som gjennomsyrer mange forskjellige menigheter, kirkesamfunn, og til og med enkeltpersoner." Det er alltid utfordrende når sannhet blir blandet med vranglære, og vranglære blandet med sannhet. Det er riktig at mange menigheter og kirkesamfunn er påvirket av skjøgens vranglære, men Smiths venner fremstiller skjøgen som noe mer fraværende og abstrakt som en "ånd".

I profetisk symbolikk i Bibelen representerer en kvinne en menighet eller kirke (Jer. 6:2; 2.Kor. 11:2; Efs. 5:23-2). En skjøge – korrupt kvinne – representerer derfor en korrupt frafallen kirke/religion (Esek. 16:15-58; 23:2-21; Hos. 1:2; 2:5; 3:1, Jes. 1:21-27; Jer 3:1-3; 6-9; Åp. 14:4). Skjøgen som Åpenbaringen kapittel 17 snakker om er ikke derfor en ånd, men en frafallen og korrupt kirke som har forlatt de prinsippene som Gud har framlagt i Sitt ord. Det er for så vidt riktig at "Satans ånd" gjennomsyrer menigheter, men Bibelen framstiller aldri skjøgen som en ånd slik Smith’s venner skriver. Dyret fra havet i Åpenbaringen 13 er identifisert som pavedømmet og den katolske kirke. Skjøgen (den korrupte kirken) i Åpenbaringen 17 er også symbolsk på pavedømmet. "Dyret fra havet" og "skjøgen" er den samme entiteten, men med forskjellige titler som beskriver hennes tilstand. Vi finner ut av dette når vi leser noen vers lenger framme i kapittel 17: 

Og på pannen hennes var det skrevet et navn: "EN HEMMELIGHET, BABYLON DEN STORE, MOR TIL SKJØGENE OG TIL STYGGEDOMMENE PÅ JORDEN. Og jeg så at kvinnen var drukken av de helliges blod og av blodet av Jesu vitner. Og da jeg så henne, undret jeg meg meget. (vers 5-6)

Den romersk-katolske kirke har uttalt seg selv som "Moderkirken", altså mor til kirkene, et overraskende navn som passer helt perfekt til profetien "mor til skjøgene"I tillegg leste vi at skjøgen var drukken av de helliges blod. Ingen andre i verdenshistorien har forfulgt og drept så mange kristne som den katolske kirke. Det er ikke tvil om at skjøgen er pavedømmet. Så Smiths venner tar direkte feil og motsier Bibelens klare tolkning når de skriver at skjøgen ikke er et kirkesamfunn. Dette er kjempe alvorlig når man ønsker å vite sannheten, for ved å ta feil av hvem skjøgen er, så baner det samtidig veien for enda dypere villfarelser slik at sinnet etter hvert blir helt formørket.

Kilde: https://aktivkristendom.no/hva-sier-bibelen-om-skjogen-apenbaringen-17

"Satans mål med skjøgen"

"Satan vet at han ikke kan overbevise alle om å bare forlate Gud helt og bli ateister. I alle fall ikke med en gang. Så han befalte sin tjener, skjøgen, å sakte forderve dem, bort fra den rene sannheten i Guds ord og å vende dem mot verden."

Man burde i utgangspunktet være forsiktig med å fremme tanken om at alle mennesker som følger Satan vil bli ateister. Siden Satans fall har kjernen i selve krigen alltid handlet om religion – Satan ønsket selv å bli tilbedt som Gud, og da må det ligge en religion i bunn. Satan begjærte i himmelen blant annet å være som Gud (Jes. 14:12-14), og når han også ønsker å bli tilbedt av mennesker, så virker det rart at formålet hans - ifølge Smiths venner - er å gjøre alle til ateister, altså å ikke tro på noen gud. Når Satan når sitt klimaks i sitt bedrag og omskaper seg selv til Kristus, og hans engler i tillegg vil åpenbare seg for mennesker, så er det også litt rart at mennesker - etter å ha sett engler og den falske Messias - da vil velge å tro at det ikke finnes en gud. Det er forsåvidt riktig at Satan har fått skjøgen til å dra mennesker bort fra Gud og vende dem mot verden, for Den katolske kirke (Skjøgen) er basert på hedenskap, men gitt hedenske guder kristne navn slik at de fremstår som kristne, og hedenskap er jo av verden. Men Smiths venner tror ikke på at skjøgen er noe annet enn en ånd, og da er de heller ikke i stand til å se at det er Den katolske kirke, med hennes døtre (kirkesamfunn under henne), som fører menneskene bort fra Gud.

"Og i tiden da opprykkelsen finner sted er forholdene i verden så ille at Satan heller ikke lenger har behov for skjøgen. Når bruden er borte så vil Gud få folket til å avvise alle former for religion helt og vie seg 100 % til verden og menneskelige prestasjoner."

Om "bruden" som nevnes, så sier Smiths venner at hun "arbeider på jorden for å spre evangeliets sannhet", altså det motsatte av hva skjøgen gjør. De sier at når opprykkelsen skjer, så har ikke Satan mer behov for skjøgen, og når "bruden" er borte, så vil folket avvise alle former for religion og vie seg 100% til verden og menneskelige prestasjoner. Dette finnes det absolutt ingen bibelsk begrunnelse for. Her er det noen punkter som må avklares:

 1. Før opprykkelsen, så har nådetiden opphørt. Det vil si at det ikke lenger er mulig for de uomvendte å få frelse. Dette skjer når dyrets merke blir innført ved lov og det er dødsstraff mot dem som ikke har tatt imot merket. Da vil Gud trekke tilbake Den Hellige Ånd fra dem som har avvist Guds nådegave, og således mister de all beskyttelse mot demonisk innflytelse. Da vil Satan og hans engler få full kontroll over menneskene, og de vil forfølge Guds trofaste etterfølgere. Det er her menneskene har totalt avvist Guds lære.
 2. Ved opprykkelsen, altså ved Jesu gjenkomst, har synden nådd sitt fulle mål. Det er riktig at de menneskene som har blitt forført av henne (Den katolske kirke) etter hvert vil trekke sin støtte fra den frafalne religionen når de har blitt klar over at hun har bedratt og røvet fra dem evig liv (Åp. 16:12). Men slik som Smiths venner skriver her, så vil folket avvise all form for religion når opprykkelsen finner sted. Men når opprykkelsen finner sted – ved Jesu gjenkomst – vil hele jorden riste, elementene vil smelte (2.Pet.3:10), og de ugudelige vil flykte i redsel og si til fjellene og klippene "Fall over oss og skjul oss fro Hans åsyn" (Åp.6:16) fordi de ikke tåler å se Guds herlighet. De vil falle om og dø, og de rettferdige vil bli rykket opp for å møte Herren i luften (1.Tess.4:17). Det vil derfor ikke lenger være noen levende igjen på jorden, og dermed stemmer det ikke med Bibelen som Smiths venner sier – at folket vil "avvise alle former for religion" og "vie seg 100% til verden og menneskelige prestasjoner".

Bibelen forteller at det neste som skjer er at de rettferdige vil regjere med Kristus i 1000 år, og samtidig er Satan bundet (Åp. kap. 20). Satan er bundet i den forstand at han og hans engler ikke lenger har noen å forføre. De må vandre på jorden i 1000 år hvor de får nok av tid til å reflektere over dommen som venter dem. De døde vil ikke bli levende igjen før de tusen år er omme, og da vil Satan forføre dem alle til den siste store striden mot Jesus (Åp.20:5-10).

Det er farlig å tro at skjøgen bare finnes i "denne kirken" eller "det trossamfunnet", og derfor trenger man ikke å tenke på det slik. Skjøgen kan være overalt og hvor som helst! Det er sant at hun har et sterkt grep på en rekke forskjellige kirker i verden, (..)

Igjen, ved å misforstå hvem skjøgen er, så er de tilbøyelige til å tro andre usannheter også. Når Gud har gitt oss kjennetegnene på skjøgen (dyret fra havet), så betyr det ikke at vi skal unnlate å identifisere det- tvert imot. Det er riktig at skjøgen har innflytelse på mange andre kirker og trossamfunn, men Smiths venner tar feil når de omhandler skjøgen som én skikkelse; "hun elsker også å komme til enkeltpersoner og påvirke dem personlig. Hun hvisker løgnene sine i øret." Alle mennesker blir utsatt for fristelser hver eneste dag til å synde mot Herren. Og de som frister menneskene er falne engler som kalles demoner.

Image
"Skjøgen" er ikke en ånd, men symbolsk på Den katolske kirke.

Smith's venner har rett i at skjøgen er av Djevelen, men de identifiserer ikke hvem skjøgen er. Således gir de ikke et klart svar på hvem skjøgen er til tross for at Gud har gitt oss kjennetegnene på henne, men da i form av dyret fra havet. Skjøgen er faktisk en kirke dersom man tar Bibelen bokstavelig. Det er ikke dermed sagt at alle andre kirkesamfunn som ikke er identifisert som skjøgen, ikke er påvirket av skjøgens (Den katolske kirke) læresetninger på en eller annen måte, men Smith's venner gir en forvirrende forklaring på denne profetiske teksten.

Smiths venner og Antikrist

Allerede helt i starten leser vi at Smiths venner er av den samme oppfattelsen av antikrist som veldig mange andre; at "han skal være Satan åpenbart i en manns skikkelse." Gud har gitt oss kjennetegnene på Antikrist, som har blitt identifisert som pavedømmet. Selv om Bibelen én gang omtaler antikrist med stor A, så betyr ikke det at det vil komme en skikkelse som er selveste antikrist. Vi burde ikke lete og se etter én person, for da kan vi fort få tunnelsyn og se kun i en retning, og således bli uoppmerksomme når djevelen jobber med sitt bedrag i den andre retningen. 

"Antikrist skal benekte menneskehetens behov for Gud, og hevde seg selv som denne verdens fyrste." Dette kan tolkes på flere måter. Dersom de mener at Antikrist er Satan, så er det for så vidt riktig at han vil hevde seg selv som denne verdens fyrste, men dersom Satan vil bli tilbedt som Gud, hvorfor skulle han da først "benekte menneskehetens behov for Gud" når antikrist først åpenbares for så å selv utgi seg for å være gud? Igjen må det påpekes at det er skummelt å kun se etter én person som ene og alene er antikrist. Bibelen forteller om et system som motsetter seg alt det Gud har foreskrevet, og dette systemet er i virksomhet hver eneste dag. Det er derimot riktig at menneskeheten har blitt forført gjennom ateismen til å tro at Gud ikke eksisterer, og at vi ikke trenger Ham. 

Ateismen har gjort at mennesker har mistet interessen og kunnskapen om Guds Ord, og at dem har blitt bedratt av såkalte vitenskapelige fakta. Slik har de blitt et lett offer for Satans bedrag når de har forkastet Guds Ord som er det eneste vern mot løgn, og som forteller oss om hvordan Satan vil forføre verden. At dette er en antikristelig bevegelse er det ingen tvil om, og om det er dette Smiths venner mener, så er det dels riktig i forbindelse med benektelse av Gud i tidligere tider. Men teksten som er sitert over gir en litt annen mening.

Vi må ikke glemme at "Satan selv omskaper seg til en lysets engel" (2.Kor. 11:14). Det er spesielt en måte Satan klarer å bedra mennesker på – nemlig mirakler. "For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig." (Matt.24:24). Her leser vi at til og med de som kjenner Guds ord ikke nødvendigvis er trygge. Så dersom det er en mulighet for at de som har studert Guds ord kan bli forført, så er det iallfall garantert at de som har forkastet å studere Bibelen iallfall blir bedratt. Vår endetid vil bli preget av mirakler, og etter hvert vil Satan personifisere Jesus selv og forføre de som ikke har tatt vare på Sannheten. Siden Jesus har profetert at falske kristuser og profeter skal stå fram, så stemmer ikke det helt overens med Smiths venners lære om at antikrist vil benekte menneskenes behov for Gud; pavedømmet passer til alle kjennetegnene, og deres lære omhandler ikke å benekte folkets behov for Gud, men tvert imot det motsatte, bare at det er ikke den sanne Gud den katolske kirke viser til, men en falsk kristus. Når vi også ser hva den katolske kirke (skjøgen og dyret fra havet) foretar seg i dag, så forsøker hun å samle alle religioner til én enhet – og sannelig har hun framgang! Derfor kan man ikke si at Antikrist skal "stå frem og fjerne alle påskudd av religion. Han vil fjerne Gud helt", når det er religion og tilbedelse som er selve kjernen i saken.

Satan vet godt at "den som ikke er med Meg [Jesus], er imot Meg", og når da mennesker stiller seg likegyldig til Herren og Hans bud, er de i Satans hånd. Så det passer djevelen godt at mange er ateister. Han har uansett seiret over de menneskene (med mindre de omvender seg), for han bryr seg ikke om hvordan de tilber han så lenge de ikke følger Kristus. Men det virker rart at noen vil forbli ateister til tross for alle miraklene som kommer til å skje. Historien gjentar seg selv; slik som de kristne ble forfulgt før, slik vil de bli forfulgt igjen. Om dette skriver Johannes:

Ja, den tid kommer da hver den som dreper dere, skal tro at han gjør Gud en tjeneste. (Joh. 16:2)

Matteus 24:9 sier også at "de skal drepe dere, og dere skal bli hatet av alle". Djevelen bruker klimaendringer som en global bevegelse for å samle både den politiske og religiøse makten, slik at hans rike kan bli opprettet for at alle trofaste kristne kan lovmessig bli forfulgt og drept. Dette skjer ved at paven fremmer behovet for søndagshvile for å bevare jordkloden, og når dette blir lovfestet, vil alle som bryter denne loven kunne bli straffet. Pave Frans har allerede fremmet og sagt at søndagshvile er nødvendig for å bevare planeten. Han jobber også med å samle politikere og religiøse ledere for å danne en religiøs-politisk makt. Først da kan kirken få samme makt som hun hadde under den mørke tidsalder. 

Det virker som at Smiths venner fokuserer veldig mye på at alle skal bli ateister, men Bibelen sier ikke at dette kommer til å være tilfelle. Ved å vektlegge altfor mye på ateisme, så mister de selve hovedfokuset i den store striden som nå venter oss.

Kilde: https://aktivkristendom.no/hva-sier-bibelen-om-antikrist

"Antikrist åpenbares"

I forbindelse med antikrists åpenbarelse, henviser de til åpenbaringen 13:13-14 og skriver "Han skal utføre tegn og under, for en gang for alle å bevise for verden at menneskeheten er selvforsynt." Dersom man går ett vers tilbake (vers 12) får man derimot en liten motsigelse, for den sier at "i det første dyrets [pavedømmet – som er identifisert som antikrist] nærvær, utøver han [dyret fra jorden] all den makt det første dyret hadde, og han får jorden og de som bor på den, til å tilbe det første dyret, han som fikk det dødelige såret sitt legt [enda ett kjennetegn som passer til pavedømmet]." I Åpenbaringen 13:11 er det ikke antikrist som er omhandlet, men dyret fra jorden, som er identifisert som det frafalne protestantiske USA, som med sine mirakler vil forføre verden til å "lage et bilde for det [første] dyret."

Smiths venner har delvis rett når de sier at "Han [Antikrist] vil ikke fremstå som noe motbydelig; tvert imot, han skal være en som er dyktig og ambisiøs for å løse verdens problemer."
Mange land har tatt imot pave Frans, til og med det protestantiske USA tok imot ham i 2016, noe som man aldri hadde trodd ville skje siden protestantiske USA var selve erkefienden til pavedømmet. Innflytelsesrike mennesker snur seg til paven i spørsmål om fred, og det er uten tvil at den katolske kirke er på god vei til å få tilbake den makten hun engang hadde. Men igjen henviser de til antikrist som én person, og det er ikke det Bibelen sier at vi skal fokusere på. Vi må se på det større bildet.

"Kristi brud"

De skriver at "Når dette skjer [Antikrist blitt avslørt], kan de forvente at Kristus kommer tilbake for å hente sin brud hjem til seg. Når de har blitt opprykket og får belønning for deres trofasthet, vil Antikrist få frie tøyler (2. Tessaloniker 2,6-7). Dette vil være en forferdelig tid på jorden."

Dette stemmer ikke med Bibelen. Når Herren kommer igjen vil de ugudelige bli drept "med sverdet [Guds ord, Efs. 6:17; Heb. 4:12] som gikk ut fra Hans munn. Deretter så jeg en engel… Han grep dragen, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år, og han kastet ham ned i avgrunnen og stengte ham inne… de som ikke hadde tilbedt dyret eller hans bilde og som ikke hadde tatt imot hans merke på pannen eller hånden.. levde og regjerte med Kristus i tusen år." (Åp. 19:21; 20;1-4). Bibelen sier det motsatte – at Satan absolutt ikke får frie tøyler, fordi han blir bundet på jorden når de ugudelige er døde, og de rettferdige er i himmelen og regjerer med Jesus i 1000 år.

Image
Fri eller fastlenket? Smiths venner forkynner det motsatte av hva Bibelen sier.

Det er riktig at det "vil være en forferdelig tid på jorden", men det er før Jesus kommer tilbake. For når Han kommer tilbake, så vil alle ugudelige dø, og de blir "ikke levende igjen før de tusen år var omme" (Åp. 20:5). Så ingen mennesker vil være i live etter at Jesus har kommet og hentet Sine trofaste. Legg merke til at "tusen år" blir gjentatt to ganger i sitatene fra Åpenbaringen over. Den ene gangen i forbindelse med Satan, og den andre i forbindelse med de frelste som er i himmelen. Den snakker om samme tidsperiode. På grunn av at det ikke er noen gjenlevende på jorden, så vil Satan og hans engler bli "bundet" i den forstand at de ikke har noen å forføre lenger. Det eneste de kan gjøre er å vandre på jorden, se på ødeleggelsene de har forårsaket, og tenke på straffen som venter dem om 1000 år. 

SISTE KOMMENTAR ANG. SMITHS VENNER OG ANTIKRIST
Smiths venner lærer ikke hvem antikrist er til tross for kjennetegnene vi har blitt gitt av Gud. Når kjennetegn blir gitt, er det meningen at vi skal finne ut hvem det er. Mens de uten tvil lærer at Jesus er Seierherren og at Han er Gud, fremstiller de derimot antikrist og profetiene i Bibelen på en slik måte som ikke finner gjenklang i Guds Ord. Når de skriver at "Akkurat som Kristus kom til jorden for å gjøre Guds vilje, kommer Antikrist for å gjøre Satans vilje. Han skal være Satan åpenbart i en manns skikkelse"så antyder de at Antikrist er en personlig skikkelse. Det er riktig at systemet "styres" av mennesker, hvorav én person naturligvis må være det høyeste leddet eller overhodet (paven). Men det er ikke bare et enkeltindivid man skal fokusere på, men heller systemet som tramper på Guds lov, forkynner vranglære og som søker å kontrollere mennesker og tvinge dem til å tilbe i henhold til lover som er i strid med Guds lov.

Smiths venner og Jesu gjenkomst

Her er Smiths venner veldig upresise. I utgangspunktet kan man dele Jesu gjenkomst i tre deler;

 • den første da Han kom i kjød for over 2000 år siden,
 • Hans andre gjenkomst når Han kommer i skyene og tar med seg de rettferdige opp i luften og videre til himmelen [merk: Jesus setter ikke sin fot på jorden],
 • og Hans tredje gjenkomst som er etter tusenårsriket hvor Han, Den Hellige Stad og de frelste er med Han fra himmelen og ned til jorden. Først da setter Han sin fot på jorden.

Smiths venner ser ut til å blande Herrens gjenkomst, og de misforstår hva Bibelen sier om tusenårsriket. De skriver:

På slutten av den store trengsel samler Antikrist alle sine hærer fra hele jorden til å gå til angrep mot Jerusalem. (Sakarja 14, 1-2) De begynner å slakte jødene uten nåde. Aldri i hele sin historie har jødene vært i større nød. I sin bitterhet og vrede har Antikrist som hensikt å utslette dem helt.

Det er ikke bare jødene som blir forfulgt. I disse tider har til og med jødene inngått samarbeid med Paven for å forene seg [iii], og den katolske kirke kommer ikke til å forfølge dem som underkaster seg hennes autoritet. Derimot kommer hun til å forfølge dem som ikke vil anerkjenner hennes religion – Guds folk; de som har tatt et personlig valg om å følge Jesus tross alle farer – uavhengig om det er jøder etter kjødet eller hedninger som har omvendt seg til Herren.
De skriver videre:

Men da kommer Jesus og de hellige ned fra himmelen for å redde dem! "For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningsfolkene, som han før har stridd på kampens dag. På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. (..)
Både dyret og Antikrist kastes i ildsjøen for å brenne i all evighet (Åpenbaringen 19,20-21) og Satan blir bundet i avgrunnen i tusen år. 

Kristus setter foten på Oljeberget, som blir delt i to for å lage en dal. Levende vann begynner å strømme ut fra Jerusalem. Dette betyr starten på den herlige nye tiden med fred og overflod kjent som tusenårsriket!

Her sier Smiths venner at samme dag som Jesus kommer for å redde jødene, så setter Han sine føtter på Oljeberget, og "dyret og antikrist kastes i ildsjøen", for deretter at Satan blir bundet i avgrunnen i tusen år. Dette er absolutt ikke det Bibelen sier. Når Jesus kommer tilbake (for annen gang), vil Han ikke sette sin fot på jorden. Han vil komme i skyene, forbli i luften, de døde i Kristus vil gjenoppstå, og sammen med de levende frelste som ikke har smakt døden, vil rykke opp i luften for å møte Herren. Og først da vil Satan bli bundet i tusen år. Les hva Bibelen sier:

 1. Se, Han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham, også de som gjennomboret Ham. (Åp. 1:7)
 2. For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først.
  Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. (1.Tess. 4:16-17)
 3. Deretter så jeg en engel som.. grep.. Satan, og bandt ham for tusen år, og kastet ham ned i avgrunnen.. for at han ikke skulle forføre folkeslagene før de tusen år var til ende. (Åp.20:1-3)
 4. Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år. Men de døde [ugudelige] ble ikke levende igjen før de tusen år var omme. (Åp. 20:4-5)
 5. Når så de tusen år er omme [merk: nå er de ugudelige blir levende igjen], skal Satan slippes fri fra sitt fengsel. Og han skal gå ut og forføre folkeslagene.. for å samle dem sammen til strid. (Åp. 20:7)
 6. [Etter de tusen år] Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom. (Åp.21:2)

Her blir tusenårsriket nevnt, og siden de frelste blir "rykket opp i skyer.. for å møte Herren i luften", så stemmer det ikke at de vil gå ned på jorden igjen sammen med Jesus for å regjere med Han i tusen år på en jordklode som er preget av ødeleggelse hvor de ugudeliges kropper ligger spredt utover jorden. Satan blir bundet med en lenke i de tusen år mens de frelste er med Herren i himmelen. Denne lenken er ikke en fysisk lenke, men en lenke av omstendigheter. Husk at dette er profetisk inspirert – det vil si symbolsk tale – så Satan vil bli lenket og fengslet i den forstand at han ikke lenger har noen mennesker å forføre, og må således bruke tiden sin i "avgrunnen" (jorden) og se på hans ødeleggelse, og vite at hans snare utryddelse nærmer seg. Når de tusen år er omme, kommer Jesus for tredje gang – og denne gangen setter Han sin fot på jorden, og Det nye Jerusalem kommer sammen med Ham. Dette er Staden hvor de frelste vil ha tilhold frem til de ugudelige er klare til å angripe Staden (Åp.20:7-9). Og først da – når de skal til å angripe Staden- vil de bli stanset av Jesus, og "ild falt ned fra Gud fra himmelen… Djevelen,.. ble kastet i sjøen med ild og svovel.." (Åp.20:9-10).

Smiths venner skrev at først nå- etter at Det nye Jerusalem er på jorden- vil tusenårsriket begynne. Men slik som vi leste i Bibelen, har tusenårsriket allerede vært, for Det Nye Jerusalem kommer ikke ned på jorden før etter de tusen år. Så her tar de helt feil, og de har forvirret seg inn i en villfarelse som gjør at de ikke er i stand til å forstå profetiene slik Bibelen fremlegger det.

Men deres doktrine blir dessverre enda verre: 

Når Kristus kommer tilbake for å redde jødene ser de på ham og innser at han er Jesus, Messias, han som de har forkastet og gjennomstunget, og de vil innse hvor feil de har tatt. Da blir det en enorm sorg. Ikke bare innser de at de har forfulgt og forkastet sin Messias, men også at han i sin store barmhjertighet og rettferdighet fortsatt er villig til å redde dem. Han er fortsatt villig til å være deres Messias.
Nå blir det ingen på jorden som kan fornekte Kristus
. Nå blir det klart at han er Kristus, jordens Herre og frelser. Det finnes ikke mer tvil, ingen flere gåter, ingen flere løgner. Sannheten utstråler over hele jorden, og alle kommer til å tilbe ham.

Her sier deres doktrine at de ufrelste allikevel blir frelst. Dette er helt feil! Bibelen er klar og tydelig på at når menneskene har mottatt dyrets merke, så har de allerede valgt hvem de vil følge, og da er det ingen vei tilbake. Valget om man vil tilbe Jesus skjer ikke etter trengselstiden eller når Jesus kommer igjen, det skjer før dyrets merke innstiftes, mens nåde- og prøvetiden ennå eksisterer. Bibelen er også klar over at synderne vil bli utslettet (Åp. 20:7-10).

Smiths venner refererer veldig mye fra Sakarja for å støtte sin påstand om deres læresetninger, spesielt vedrørende Jerusalem, jødeforfølgelsen og at Jesus kommer tilbake på jorden ved Hans neste komme. Problemet oppstår når de ikke leser andre skriftsteder i Bibelen som omhandler Jesu komme og hendelsene som vil skje både før og etter Hans tilbakekomst, og ikke sammenligner disse. Smiths venner får da et feilaktig bilde av hva som vil skje, og således er de et lettere offer for Satans bedrag enn om dem hadde forholdt seg til Guds Ord. 

Kilde: http://aktivkristendom.no/hva-sier-bibelen-om-jesu-gjenkomst/

Et lukket samfunn

Veldig mange anser Smiths venner som en sekt. "Sekt" er som regel forbundet med skepsis, mistenkte, fare, fanatisme og "slike holder man seg borte ifra". SNL skriver at "de ytre årsaker til sektdannelsen kan være forskjellige. De kan være av dogmatisk, liturgisk eller forfatningsmessig art, eller de kan først og fremst gjelde den etiske livsholdning. Ofte dreier det seg om momenter som man med større eller mindre rett mener er forsømt i det kirkesamfunn sekten bryter ut av. Disse momenter blir da gjerne sterkt betont av den nye sekten. (..) Sekten ønsker å fremstille den rene menighet som bare skal omfatte bevisste og bekjennende medlemmer." [iv] Hensikten her er ikke å lage et negativt bilde av Smiths venner og rope ut at dette er en sekt slik at det får et dårlig omdømme. Det er fakta og drøfting av dette som er interessant, slik at hver enkelt kan gjøre opp sin egen mening og beslutning.

Det er ikke tvil om at Smiths venner er et lukket samfunn. De har blant annet bygd opp sitt eget område i Stokke, som i utgangspunktet kun er beregnet på medlemmene. Hvorvidt det er inngjerding rundt området, og om det er mulig å komme inn uten å være medlem, må man finne ut av selv. Det går også rykter om at Smiths venner har et eget internt "politi", noe som i utgangspunktet kan være en bekymring i seg selv dersom det er slik. Allikevel er dette rykter, og man skal derfor være forsiktig med å stadfeste dette som sannhet. Generelt går det mange dårlige rykter om alle kristne menigheter, og man burde derfor holde seg for god til å la seg tro på hva alle andre sier. Det er bedre å sjekke ut selv hva hvert enkelt trossamfunn tror på, og teste deres tro opp mot Bibelen.

Det er noen som har snakket ut om sitt liv i Smiths venner. For eksempel Magne Kristiansen, som ble ekskludert fra gruppen fordi han begynte å lese i skriftene av grunnleggeren, Johan O. Smith, og ville dele med de andre hva han hadde lest. Magne følte at kravene til gruppen ble altfor store.

Jeg møtte en mur av taushet. Deretter en rykteflom av løgner som ledelsen brukte for det de var verd. Å tro på seg selv, og å være talsmann for noe annet enn direkte diktat fra brorskapet, er uakseptabelt. At medlemmene ikke klarte å leve til de alt for høye kravene, at de fikk problemer som følge av dette, at teori og praksis ikke hang sammen, skulle ingen få lov til å kommentere.
Magne Kristiansen

Også familien til Magne ble kastet ut. Hans far, som forkynte Guds kjærlighet, fikk til slutt ikke lov til å forkynne mer. Noe senere ble foreldrene hans nektet å komme til det årlige stevnet på Brunstad. Om ledelsen sier Magne "at menigheten har gått fra å være en spirituell trosretning innen kristendommen til å bli en bevegelse styrt av en liten gruppe materialister som er mer opptatt av å skaffe seg eiendommer og rikdom enn å forkynne den opprinnelige læren."

Dersom ledelsen ikke tillater at medlemmene kan stille dem kritiske spørsmål, eller komme med sine egne tanker, men bare være stille og rette seg etter ledelsens synspunkter, begynner man å nærme seg et skummelt styresett, slik fariseerne selv holdt på. Det er ikke mange som har snakket om sitt forhold til Smiths venner – som kan tolkes begge veier, både til fordel og ulempe -, så derfor blir denne detaljen om en "lukket gruppe" tatt til sist, siden mye kan gå på personlige oppfatninger og meninger. Det er derfor viktigere å se på selve doktrinen, og ikke andres personlige meninger siden det er Guds Ord som er trofast og sannferdig.