SKREVET I STEIN

Er de ti bud avskaffet?

Dette er et spørsmål mange kristne lurer på eller unngår å snakke om, for tok ikke Jesus bort loven da Han døde på korset? Det er mange som tolker at Herrens død på korset betyr at Loven ikke lenger eksisterer. Men er dette tilfellet? La oss la Bibelen svare på spørsmålet!

De Ti Bud er en perfekt lov. Budene er så sammensydd med hverandre, at den vitner om at det er noe høyere enn mennesket som har skrevet den. Mange påstår at Guds Ord bare er eventyr. Dersom det uomvendte mennesket virkelig hadde tatt seg tid til å studere denne loven, og fått innsikt i dybden av dens mening, innhold og sammenheng, så burde det være nok til å forstå at et menneske aldri kunne ha funnet opp en så perfekt lov. Guds Ord sier at dersom man holder hele loven, men bryter ett av budene, så har man brutt hele loven (Jak. 2:10), så sammensatt er budene til hverandre! Tenk at Gud har skapt en Lov som gjør at Hans rike er helt perfekt – med kun ti bud! - mens i Norge har vi til sammen over tusen paragrafer, og allikevel er landet (og verden) langt ifra nærheten av å i det hele tatt kunne kalle seg for perfekt.

Den dag i dag blir Guds Lov forkynt minimalt fra prekestolen. Til og med de fleste prester akter ikke loven, og lar være å preke om temaer som kan føre til strid med tilhørerne. For mange har lovens innhold og betydning blitt glemt. Når man tilsidesetter Guds Ord, gir det rom for Satan til å villede og få folk bort fra sannheten, og således formørke sinnene deres slik at man i verste fall ikke tar imot det lyset som er nødvendig. Også blant de fleste som bekjenner seg som kristne, akter heller ikke Loven som Herren skrev med Sin egen finger. De Ti Bud er det eneste som Gud Selv nedskrev på steintavler, og det gir oss et tegn på hvor viktige disse budene er. Både Loven og evangeliet gjenspeiler Guds karakter. At budene også ble skrevet i stein symboliserer også at budene ikke kan endres.

Image

Hva er synd?

"Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet." (1. Joh 3:4)

Synd er altså å bryte ett av de ti budene. Loven er også perfekt (Sal 19:8), og dekker således over enhver form for synd. Det finnes ingen ugjerninger som ikke dekkes av Loven.

Hvorfor ble mennesket gitt De Ti Bud?

  1. Et perfekt liv. Loven ble gitt for å gi oss et langt og lykkelig liv med de største prestasjoner og velsignelser fra Herren (Ordsp. 3:1-2).
  2. Den beskytter oss fra tragedier og angrep fra Djevelen. "Herren befalte oss å holde alle disse lovene, og å frykte Herren vår Gud, så det alltid skulle gå oss vel og Han kunne holde oss i live.." (5. Mos 6:24). "Han skal drive alle fiendene dine bort fra ditt ansikt, slik Herren har sagt" (5. Mos 6:19). Ved å underordne seg Gud, vil djevelen flykte fra deg (Jak 4:7). Ved å holde den vil du også bli beskyttet fra alt som strider imot harmonien, som for eksempel drap, avgudsdyrkelse, ulykker og tyveri.
  3. I tillegg skildrer den mellom rett og galt: ".. for ved loven kommer erkjennelse av synd" (Rom 3:20), "Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære" (Rom 7:7). Ved å studere Guds Lov vil den fortelle meg hva som er galt i livet mitt.
Image
Synd er å bryte Guds lov, de ti bud

Det er verdt å merke seg at selv om noen ikke har lest Loven, så er allikevel budene lagt dypt i hjertet på hvert enkelt menneske. For eksempel ligger det i menneskenaturen at det er galt å drepe, stjele og lyve, ja til og med å ha samleie utenfor ekteskap. Ved å ignorere budene, vil man aldri kunne oppleve sann fred og lykke, men heller utsette seg for resultatet av å vike bort fra dem – uro, angst og nervøsitet. De Ti Bud er viktig for mennesket fordi den viser standarden alle vil bli dømt etter i den hellige rettssak. "Tal da slik, og gjør slik, som de som skal bli dømt etter frihetens lov." (Jak. 2:12).

Ble loven avskaffet på korset?

"Mester, hva er det største budet i loven?" Jesus sa til ham: "Du skal eske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det første og største budet. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. Hele loven og profetene henger på disse to budene." (Matt. 22:37-40)

Mange (inkludert forkynnere) påstår at Loven ble avskaffet ved Kristi død på korset, og at man av den grunn er fri fra dens krav. De fleste viser til Kolosserbrevet 2:14 for å fastslå sin påstand, men dette skriftstedet støtter ikke denne teorien. Dette er en stor villfarelse. Det finnes ikke noe grunnlag i Bibelen som støtter at Guds lov ble ugyldiggjort ved Jesu død på korset. De Ti Bud er ikke avskaffet, og de er like aktuelle i dag som fra tidens begynnelse. Og dette støtter Guds Ord fullt og helt. I Matteus 5:17-19 sier Jesus "tro ikke at Jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle (..) Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå.." Herren er klar; Han kom ikke for å avskaffe budene. Å "oppfylle" betyr å leve ut og holde de ti bud – Han kom for å vise oss hvordan vi skulle holde Loven. I vers 18 leser vi at så lenge himmelen er over oss og jorden er under våre føtter, så er loven fortsatt gjeldende. Noen tenker også (i forbindelse med vers 19) at det er det samme om man blir kalt den minste i himmelen, så lenge man bare kommer dit. Men sannheten er at ingen lovbryter vil noen gang komme til himmelriket. Pass på så ingen lærer andre å bryte budene!

Loven er uforanderlig, og den åpenbarer Guds vilje og karakter. Guds Ord sier at Jesus er den samme i dag som i går og til evig tid (Heb. 13:8). Dersom loven kunne blitt endret, så hadde ikke Jesus trengt å komme til jorden og dø for våre synder. De fleste ville aldri ha drept et annet menneske, slik et av de ti budene forbyr. Og dette budet er visstnok helt greit for de fleste. Men hvorfor skal bare noen av budene være gjeldene og ikke alle? En kristen kan ikke la seg forføre av de som taler smiskene ord, og forteller at man som sann kristen kan leve "fritt" og usømmelig. De som sier dette kjenner ikke Herren. Sømmer det seg for en kristen å stjele, drepe eller dra på fest og ha seksuell samleie med andre? For den som påstår at Loven ikke er gjeldene sier nettopp dette, at det er greit å gjøre slikt.
"Dem som skjuler sine overtredelser, skal det ikke gå gått, men den som bekjenner og vender seg fra dem, skal få barmhjertighet" (Ordsp. 29:13). Vi vet nå hva som er synd, og her står det at den som vender seg fra disse gjerningene – som er lovbrudd – skal få barmhjertighet.

Image
GUDS ORD
"Frykt Gud og hold Hans bud, dette gjelder alle mennesker."

GUDS ORD

Forkynneren 12:13

Men sier ikke Efeserbrevet 2:14-15 og Kolosserbrevet 4:14-17 at loven ble avskaffet på korset?
Nei, disse skriftstedene viser til loven som er av "bud og forskrifter", også kalt Moseloven. Moseloven var den seremonielle loven som regulerte presteskapet i GT og offersystemet, og det er dette som pekte frem mot korset. Offersystemet var en skygge av det som skulle komme – nemlig Jesu død.

Den seremonielle loven og offersystemet var "lagt til" inntil ætten skulle komme, og ætten er Kristus (Gal 3:16). "Hvorfor kom så loven? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil Ætten skulle komme…" (Gal 3:19). Her kan det ikke være De Ti Bud det er snakk om, fordi Paulus omtaler De Ti Bud som hellig, rettferdig og god mange år etter at Jesus døde på korset (Rom 7:7 og 12).

Tilbake til Matteus 22:37-40; dersom du virkelig elsker Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand, så vil du holde de fire første budene som handler om relasjonen mellom deg og Herren. Og dersom du elsker din neste som deg selv, så vil du holde de seks andre budene som handler om relasjonene mellom deg og andre medmennesker. De to budene som ble gitt i Matteus kapittel 22 erstatter derfor ikke de ti bud, men de omfatter hele loven.

1. Joh. 2:3-5
"På dette vet vi at vi har lært Ham å kjenne, om vi holder Hans bud. Den som sier: "Jeg har lært Ham å kjenne," og ikke holder Hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som holder Hans ord, i ham er i sannhet Guds kjærlighet blitt gjort fullkommen. Ved dette vet vi at vi er i Ham." 

Er de ti bud gjentatt i Det Nye Testamentet?

Ja absolutt:

DET GAMLE TESTAMENTET

DET NYE TESTAMENTET

I. "Du skal ikke ha andre guder enn Meg."
(2.Mos 20:3)

I. "Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene."» (Matt 4:10)

II. "Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noen etterligning av noe som er i himmelen der oppe, eller på jorden her nede, eller som er i vannet under jorden. Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem. For Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd, når de hater Meg, og som viser miskunnhet mot tusen slektsledd, når de de elsker Meg og holder
Mine bud." (2.Mos 20:4-6)

II. "Dere barn! Hold dere borte fra avgudene!" (1.Joh 5:21). "Siden vi altså er Guds slekt, burde vi ikke tenke at Guddommen er lik gull eller sølv eller stein, noe som er formet av menneskets kunst og påfunn." (Apg 17:29)

III. "Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker Hans navn."
(2.Mos 20:7)

III. "Slik at Guds navn og læren ikke blir spottet." (1.Tim 6:1)

IV. "Husk på hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmende som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og hellighet den."
(2.Mos 20:8-11)

IV. "For Han har et sted talt om den sjuende dagen på denne måten: "Og Gud hvilte fra alle Sine gjerninger på den sjuende dagen." Derfor gjenstår det en sabbatshvile for Guds folk. For den som er kommet inn til Hans hvile, har også selv fått hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra Sine."
(Heb 4:4,9-10)

V. "Du skal hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det landet Herren din Gud gir deg." (2.Mos 20:12)

V. "Hedre din far og din mor." (Matt 19:19)

VI. "Du skal ikke drepe/slå i hjel." 
(2.Mos 20:13)

VI. "Du skal ikke slå i hjel." 
(Rom 13:9)

VII. "Du skal ikke drive hor."
(2.Mos 20:14)

VII. "Du skal ikke drive hor."»
(Matt 19:18)

VIII. "Du skal ikke stjele."
(2.Mos 20:15)

VIII. "Du skal ikke stjele."
(Matt 19:18, Rom 13:9)

IX. "Du skal ikke avlegge falskt vitnesbyrd mot din neste."
(2.Mos 20:16)

IX. "Legg derfor bort løgnen og hver av dere skal tale sannhet med sin neste."
(Efs 4:25, Matt 19:18)

X. "Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, tjener eller tjenestekvinne, okse, esel eller noe som hører din neste til." (2.Mos 20:17)

X. "Du skal ikke begjære." (Rom 7:7)

1. Joh. 5:3 
"For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud.."

Er det da slik at man frelst av gjerninger, eller ved å holde loven?
Nei! Bibelen er helt klar på at ingen gjerninger kan føre til frelse. Det er kun av nåde, ved tro – en helt gratis gave fra Gud- at vi kan bli frelst. "..siden intet kjød blir rettferdiggjort for Ham av lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd" (Rom 3:20).
Loven er der for å vise oss hva som er synd, slik at vi kan gjøre de rette handlingene og være til behag for Gud. Jakob, Guds tjener, gir oss en oppfordring til å ta imot ordet og gjøre etter det:
"Legg derfor av all urenhet og alle utslag av ondskap [det som strider mot Guds lov er ondskap], og ta med saktmodighet imot ordet som er innplantet i dere, og som har kraft til å frelse deres sjeler. Men vær ordets gjørere, og ikke bare hørere som bedrar seg selv. For om noen er ordets hører og ikke gjør etter det, da er han lik en mann som ser sitt naturlige ansikt i et speil. For han ser på seg selv, går bort, og med det samme glemmer han hvordan han så ut. Men den som ser inn i den fullkomne lov, frihetens lov, og fortsetter med det og ikke blir en glemsom hører, men en gjerningens gjører, han skal være salig i alt han gjør" (Jak 1:21-25).

Guds Ord er helt klar på hva den sier om De ti bud. La det siste skriftstedet til overbevisning være dette, hvor Jesus sier: "Hvis dere elsker Meg, så hold Mine Bud" (Joh. 14:15). Hvis noen da ikke holder De ti bud, så elsker de ikke Herren uansett hvor mye de måtte påstå å elske Ham.

Jesus - det sanne vintreet

Jeg er det sanne vintreet, og Min Far er vingårdsmannen. Hver gren som ikke bærer frukt, tar Han bort. Og hver gren som bærer frukt, beskjærer Han, så den kan bære mer frukt. (Joh. 15:1-2)

Dette er en lignelse som i utgangspunktet ikke er så vanskelig å forstå. "Frukt" som nevnes her er en metafor for gjerninger (Gal. 5:22; Matt. 7:15-20). Jesus er selve treet, mens vi er grenene (vers 5). Hva sier Jesus at Faderen gjør med grenen som ikke bærer frukt? Han tar dem bort. I overført betydning sier Jesus at hvert menneske som ikke gjør gode gjerninger – brudd på loven – ikke får bli med til himmelen. Noen vers senere sier Jesus "Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. .. Hvis noen ikke blir i Meg, blir han kastet ut som grenen og visner. Og de samler dem og kaster dem på ilden,.." (v.5-6). For å bli i Jesus, og Han bli i deg, så sier det seg selv at det ikke kan skje dersom man bryter loven. Dette betyr ikke at vi skal bli syndfrie, for det klarer vi ikke så lenge synden eksisterer, men det er en stor forskjell på den som kjemper for å ikke synde, og den som har en likegyldig holdning og lever i den troen at han ikke trenger å omvende seg.
Flere ganger i Johannes’ evangelium sier Jesus etter å ha hjulpet mennesker "synd ikke mer" (eksempel 5:14, 8:11). Siden synd er brudd på De Ti Bud sier Jesus her "ikke begå lovbrudd". Å bære frukt er derfor helt essensielt, for den som ikke bærer frukt blir ikke funnet verdig. Ingen sannferdig kristen kan derfor si at loven er avskaffet, for Jesus sier at man ikke skal synde.

TIL ETTERTANKE - RETTSAKEN

En far og en mor fikk oppleve at sin unge datter ble brutalt voldtatt av en voksen mann som etter voldtekten tok livet av jenta. Politiet klarte å få tak i gjerningspersonen, og fikk dokumentert bevis som viste at den antatte gjerningspersonen var den skyldige. I retten gjentok dommeren – etter å ha blitt vist bevisene – hvilken grusom handling gjerningspersonen var blitt funnet skyldig i. Så sa dommeren til den tiltalte: "Handlingene du har gjort er avskyelige og onde. Du har forgrepet deg på et barn, og deretter tatt livet av det!" Den tiltalte, som ikke viste noen tegn til anger, så på tilskuerne og meddommerne som foraktet ham for den ondskapsfulle gjerningen han hadde gjort. Deretter reiste dommeren seg fra stolen og sa: "Forlat retten, jeg dømmer deg ikke til noe straff- bare ikke gjør de samme onde handlingene på nytt."

Image

Hvordan tror du foreldrene og de andre i retten ville ha reagert? Hvordan ville du ha reagert? Det er neppe å overdrive at foreldrene, og sannsynligvis mange andre, ville blitt rasende. Hvorfor? Fordi rettferdigheten – straffen for den onde handlingen – ikke skjedde! Skal de som er skyldige i drap, bedrageri og all slags ondskap gå fri fra dommen? Selv om Gud ikke ønsker å straffe noen, så krever rettferdigheten at den skyldige - som har nektet å omvende seg - får sin straff for sine handlinger. Mange er flinke til å klage og kreve rettferdighet når man føler seg urettferdig behandlet, men hvordan kan den som påstår at Guds lov er avskaffet klage over urettferdigheten når vedkommende selv ikke innretter seg De ti bud? Hvorfor kom Jesus? For å ta på seg skylden og straffen for våre synder. Dersom loven kunne endres, hadde ikke Jesus trengt å komme til oss og bære skylden. For om loven ikke er gjeldende, så døde Jesus forgjeves. Dersom loven er avskaffet her på jorden, er den da avskaffet i himmelen? Hvorfor ble da Lucifer og hans engler kastet ut av himmelen i det hele tatt? Fordi de brøyt loven. Og dette viser at loven også er gjeldende i himmelen, for ved å bryte loven så oppstår synd, forvirring og død – og alle vet at himmelen er perfekt.

Til den som sier at loven ble avskaffet: sier du at de som er i himmelen da kan tilbe Allah eller en statue? Sier du at de som er i himmelen kan stjele fra andre? For det er nettopp det den personens sier når han påstår at loven er avskaffet. Den dag i dag er det fortsatt ulovlig å drepe et annet menneske. Men den som sier at loven er avskaffet sier samtidig at det derimot er lov å drepe. Alle oppegående mennesker vet at drap og tyveri ikke er lovlig, så hvorfor skal da kun noen bud i Guds Lov være gjeldende, mens alle de andre ikke er det? Loven står fast til evig tid, og ve den som lærer andre å ikke akte loven.