MORMONKIRKEN

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Grunnleggeren av mormon-bevegelsen (og Latter Day Saint movement) var Joseph Smith (1805-1844).  Han ble innviet i Nauvoo frimurerlosjen[i], og ble etter hvert en 33-graders frimurer.

Frimureriet inneholder mange hemmeligheter, og de som er av de lavere gradene blir holdt uvitende om hva som faktisk foregår i denne okkulte gruppen, selv om de får inntrykket av at de gjør det. Det er bygd opp på den måten at frimurerne av de høyere gradene, får mer innsikt og informasjon enn de som er av en lavere grad.

Det planlegges å skrive en mer detaljert artikkel om frimureriet senere, så av den grunn går vi rett på sak angående hvem de faktisk tilber, enten de vet det eller ei: guden frimurerne tilber er ikke andre enn selveste Lucifer. Fra utsiden kan det se ut som at frimurerne er oppriktige kristne mennesker, siden de selv sier at det er Gud de tilber og at gjerne en KJV-bibel ligger presentert i losjen. Men fordi man sier at man tilber den kristne Gud, så betyr det ikke at det er sannheten.

Image
Joseph Smith (1805-1844)

Joseph Smiths etterfølger var Brigham Young (1801-1877) som også var en 33 graders frimurer. Er dette tilfeldig? Neppe. Her kommer en kilde som støtter at begge var frimurere:

"The Church of Jesus Christ of Latter Day saints" - Mormonism: .. its founder, Joseph Smith, was a high-level Freemason. His successor, Brigham Young, was also another high Freemason. According to the book Blackrobe, Brigham Young was an intimate friend of Peter De Smet, one of the most powerful American Jesuits of the Nineteenth Century." [ii]

  • Jesuittordenen

Jesuittene er pavens mektigste forsvarere, og de vil gjøre enhver handling som fremmer pavemaktens intensjoner. De er mektige menn som har opprettet bl.a. høyskoler (hvor deres doktrine naturligvis blir indoktrinert), og de står alltid "bak teppet" og styrer sine undersåtter til å gjøre deres vilje, herunder bl.a. frimurere. De fleste er ikke klar over jesuittenes innflytelse.

Det Joseph selv sa om frimureriet gjør det helt klart at han var en frimurer.

"In the evening I received the first degree inn Free Masonry in the Nauvoo Lodge, assembled in my general business office." "I was with the Masonic Lodge and rose to the sublime degree."[iii]

Her er også to bilder av klærne som blir brukt av mormonene under et ritual. Se likheten mellom deres og frimurernes bekledning. På mormonenes tempel i Salt Lake City er det også symboler (det altseende øye, pentagram m.m) som også blir brukt av frimurere.

Image
Mormoner som gjør et håndtegn
Image
Et mormon-rituale
Image
Frimurerbrødre med deres forklær

Hvordan oppstod mormonismen?

I 1823 sa Joseph Smith at mens han ba om tilgivelse for sine synder, ble han møtt av en engel, Moroni, som forklarte ham lokasjonen hvor det lå en bok med gullplater som inneholdt den nye (mormonske) doktrinen.

Mark E. Petersen, medlem av Latter-Day Saints, bekreftet at Moroni virkelig besøkte Joseph. Han sa "it was a visitation. Two physical beings communed together—with Moroni, a resurrected person of flesh and bones, emerging from the eternal veil and paying repeated and never-to-be-forgotten visits to this mortal farm boy, Joseph Smith."[iv]

Image
Bilde av at engelen Moroni åpenbarer seg for Smith

Men det er et problem med denne påstanden dersom man bruker Bibelen som kilde til sannhet.

"Men dette sier jeg, brødre, at kjøtt og blod ikke kan arve Guds rike." (1.Kor 15:50).

Legemer av "kjøtt og blod" kan ikke arve Guds rike, så hvordan kan da engler være av kjøtt og blod?
Engler har ikke dødelige kropper slik som oss, og Paulus fortsetter med å si at når Herren kommer, og de døde i Herren gjenopplives, så vil kroppene våre forvandles "på et øyeblikk. .. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet" (v. 51-53). Så uansett hva det var som åpenbarte seg - om det i det hele tatt skjedde - så var det ikke en engel fra Gud. Om Smith hadde brukt Bibelen som skjold og visst om Jesaja 8:20, så ville han ikke blitt så villedet som han etter hvert ble.

Den mormonske tro

Mormonene har sin egen bibel (Book of Mormon), og den har (ikke overraskende) flere avvik fra vår Bibel. Nedenfor er en samling som inneholder noe av den mormonske doktrine og hva Bibelen sier.

DET GAMLE TESTAMENTET
Hvor kom Adam og Eva fra?

Den mormonske tro
"Du kan lese og tro det du ønsker ang. hva som er skrevet i bibelen. Adam ble laget av støvet av en jord, men ikke fra støvet av denne jorden… Når vår Far Adam kom til Edens hage kom han i et himmelsk legeme, og tok Eva, en av hans koner, med seg."[v]

"Jeg tror at erklæringen i disse skriftstedene er bokstavelig sant. Gud skapte Hans barn som Han selv til å stå oppreist, og har utstyrt dem med intelligens og makt og herredømme over alle Hans gjerninger, og gitt dem de samme egenskapene som Han selv har. Han skapte mennesket, slik vi skaper våre barn; for det er ingen annen skapelsesprosess i Himmelen eller på jorden, i jorden, eller under jorden, eller i alle evigheter som finnes, som var, eller som vil være."[vi]

Den bibelske tro


"Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel." (1.Mos 2:7)

"Herren Gud lot en dyp søvn komme over Adam, og han sov. Da tok Han ett av ribbeina hans og fylte igjen med kjøtt istedet. Det ribbeinet som Herren Gud hadde tatt fra Adam, bygde Han til en kvinne, og Han førte henne til Adam." (1. Mos. 2:21-22)

Hvem er Adam?

Den mormonske tro

"Og også med Mikael, eller Adam, far til alle, prinsen av alt, den gamle av dager."[vii]

"Vår Far Adam.. Han hjalp til med å skape og organisere denne verden. Han er Mikael, erkeengelen, den Gamle av Dager som hellige menn har skrevet og talt om – han er vår Far og vår Gud, og den eneste Gud som vi har å gjøre med." (Journal of Discourses: 50)

Den bibelske tro

"Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel."
(1. Mos. 2:7)

Adam kunne ikke ha vært med å skape jorden når mennesket var det siste som ble skapt. Heller ikke er han Gud eller en engel. Han er et menneske jf. sitatet over.

Var Adam og Eva udødelige skapninger?

Den mormonske tro

"Herren ordinerte ekteskapet mellom mann og kvinne som en lov (..) Det første ekteskapet vi har noen redegjørelse for, var mellom to udødelige vesener." [viii]

Den bibelske tro

"Han [Gud] alene har udødelighet og bor i et lys ikke noen kan nærme seg, .." (1. Tim. 6:16)

DET NYE TESTAMENTET
Hvem var den enbårne Sønn?

Den mormonske tro


"Etter det store rådet i himmelen hvor Lucifer og hans hærskare gjorde opprør mot evangeliets frelsesplan som er fastsatt av Gud Faderen, og forsvart av Hans Enbårne Sønn, Adam – som var kjent som erkeengelen Mikael. (..)" [ix]

Den bibelske tro

"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud… og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra Faderen,.." (Joh. 1:1,14,18)

"For så har Gud elsket verden at Han ga Sin Sønn, Den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."
(Joh. 3:16).

Var Jesus født av den hellige ånd?

Den mormonske tro


"Husk fra nå av og for alltid at Jesus Kristus ikke var unnfanget av Den Hellige Ånd." [x]

 

Den bibelske tro

"Mens han grunnet på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: "Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria, din hustru, hjem til deg, for det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd." (Matteus 1:20)

Hvem er Gabriel?

Den mormonske tro

"Prestedømmet ble først gitt til Adam; han fikk det første presidentskap,(..). Han ervervet det i skapelsen, før verden ble dannet. Han hadde herredømme over hver levende skapning. Han er erkeengelen Mikael, .. Så til Noah, som er Gabriel; (..)[xi]

Den bibelske tro

"Og engelen svarte og sa til ham: "Jeg er Gabriel som står for Guds åsyn,.. Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som hette Nasaret,.." (Lukas 1:19, 26)

Teologi

Dør sjelen?

Den mormonske tro

"Derfor, slik som sjelden aldri kan dø.." (Alma 42:9, Book of Mormon)

Den bibelske tro

"Den sjel som synder, den skal dø." (Esekiel 18:4)

Tolererer Gud synd?

Den mormonske tro

"Og se, hvis Adam ikke hadde overtrådt, ville han ikke ha falt, men han ville ha forblitt i Edens have. Og alle ting som var skapt, måtte ha forblitt i den samme tilstand som de var i etter at de var skapt, og de måtte ha bestått for evig og ikke hatt noen ende.

Og de ville ikke ha fått noen barn, derfor ville de ha forblitt i en tilstand av uskyld uten glede, for de kjente ikke elendighet uten å gjøre godt, for de kjente ikke synd." (2. Nephi 2:22-23)

"Og på den dag priste Adam Gud og ble fylt av Den Hellige Ånd, og han begynte å profetere om alle jordens familier og sa: Velsignet være Guds navn, for på grunn av min overtredelse er mine øyne blitt åpnet, og i dette liv skal jeg ha glede, og i kjødet skal jeg igjen se Gud. Og Eva, hans hustru, hørte alt dette, ble glad og sa: Var det ikke for vår overtredelse, ville vi aldri ha fått avkom, og ville aldri ha kjent godt og ondt og gleden ved vår forløsning og det evige liv som Gud gir til alle lydige." (Mose 5:10-11)

Den bibelske tro

"Men til Sønnen sier Han: Din trone, Gud, står i evigheters evighet. En rettferdighetens kongestav er Ditt rikes kongestav. Du har elsket rettferdighet og hatet lovløshet.." (Heb. 1:8-9)
("Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet."
1. Joh. 3:4)

"Så skapte Gud mennesket i Sitt bilde. I Guds bilde skapte Han ham. Til mann og kvinne skapte Han dem. Så velsignet Gud dem, og Gud sa til dem: "Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere! Dere. (..) (1. Mosebok 1:27-28)

Forklaring: Den mormonske lære sier at dersom de hadde forblitt uskyldige, så ville de ikke kjent til glede, siden man må kjenne det onde for å kjenne det gode. Kommer det gode fra synd? Synd gir aldri noe glede, å tro noe annet er helt absurd. 

Gud sa "vær fruktbare, bli mange" før de syndet. At Adam og Eva syndet var på ingen måte en årsak til at mennesker skulle kunne få etterkommere.

 

Hvem vil vekke opp de døde?

Den mormonske tro

"Og Herren viste seg for dem, og de sto opp og velsignet Adam og kalte ham Mikael, fyrste, erkeengelen." (Lære og pakter 107:54)

"Men se, sannelig sier jeg dere, før jorden skal forgå, skal Mikael, min erkeengel, blåse i sin basun, og da skal alle de døde våkne, for deres graver skal åpnes og de skal komme frem, ja, alle." (Lære og pakter 29:26)

Den bibelske tro

"For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først" (1. Tess. 4:16)

Forklaring: Den mormonske læren sier at det er Mikael (Adam) som skal vekke de døde. Bibelen er derimot klar på at det er Herren Kristus som vekker de døde.

Hadde menneskene en åndelig eksistens før de ble gitt et legeme?

Den mormonske tro

"..og hver markens plante før den var i jorden, og hver markens urt før den vokste frem. For jeg, Gud Herren, skapte alle ting som jeg har omtalt, åndelig, før de ble naturlige på jordens overflate. For jeg, Gud Herren, hadde ikke latt det regne på jorden. Og jeg, Gud Herren, hadde skapt alle menneskenes barn, men ennå ikke noe menneske til å dyrke jorden, for i himmelen skapte jeg dem, og ennå fantes det ikke noe kjød på jorden verken i vannet eller i luften.

Men jeg, Gud Herren, talte, og en damp steg opp fra jorden og vannet hele jordens overflate.

Og jeg, Gud Herren, dannet mennesket av jordens støv og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble en levende sjel, det første kjød på jorden, også det første menneske, ikke desto mindre var alle ting skapt før, men de var skapt åndelig og gjort ifølge mitt ord." (Mose 3:5-7)

Den bibelske tro

"Slik er det også med de dødes oppstandelse. Legemet blir sådd i forgjengelighet, og det blir oppreist i uforgjengelighet.
Det blir sådd i vanære, og det blir oppreist i herlighet.(..) Det blir sådd et naturlig(sjelelig/fysisk) legeme, og det oppstår et åndelig legeme. Det er et naturlig(sjelelig/fysisk) legeme, og det er et åndelig legeme.
Og slik er det skrevet: Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en livgivende ånd. Det åndelige er imidlertid ikke det første, men det naturlige(sjelelige/fysiske), deretter det åndelige" (1. Korinterbrev 15:42-46)

Forklaring: Bibelen sier ganske klart at det åndelige legemet ikke eksisterer før oppstandelsen. Derfor er det umulig at noen på jorden har et åndelig legeme før de blir født på denne jorden.

Listen kunne vært lenger, men her er det nok materiale for å forstå hvilken ukristelig religion mormonismen er. Deres teologi sier også at synd og død vil eksistere til evig tid, men Guds Ord er derimot klar på at synden og døden ikke skal eksistere, men en dag bli utslettet av Kristi kraft (eks. Åpenbaringen 21:4).
Mormonismen er ikke kristendom, den er tvert imot en farlig forfalskning som driver mennesket vekk fra det sanne Jesu evangelium.

Det kan godt være at en (fallen) engel viste seg for Joseph Smith med informasjonen om hvor den nye doktrinen lå, men det betyr ikke at Smith ble fortalt sannheten.

 

Link til Mormons bok:
http://www.mormonsbok.com/mormonsbok.htm

Link til Lære og pakter:
https://www.lds.org/scriptures/dc-testament?lang=nor

Link til Mose bok:
https://www.lds.org/scriptures/pgp/moses?lang=nor

GUDS ORD
"Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!"

GUDS ORD

(Galaterne 1:8)

Mormonisme, katolisisme og New Age- doktrine

New-Age-religionen støtter den samme teorien om den første synden:

"[Syndefallet] var et evolusjonært framskritt og en perfekt vekst, men det ble opplevd som et fall fordi det innebar en nødvendig økning i skyld, sårbarhet og kunnskap om dødelighet og begrensning. Menn og kvinner oppdaget ikke bare deres allerede dødelige og begrensede tilstand ved å spise fra kunnskapens tre, men også at de måtte forlate Edens underbevissthet og begynne deres sanne selvbevisste liv og ansvar… De ble ikke kastet ut av Edens hage; de vokste opp og gikk ut (Forresten, for denne modige handlingen må vi takke Eva, ikke klandre henne)."[xii]

Samme teologi finner vi finne i en katolsk påskesang:

"O truly necessary sin of Adam, which the death of Christ has blotted out! O happy fault, that merited such and so great a Redeemer."[xiii]

Det er avskyelig at man setter pris på syndefallet som om det var en nødvendighet for at menneskene skulle kunne vite forskjell på ondt og godt. Hvorfor skulle for eksempel noen foreldre oppleve at barna deres døde for å kjenne ondt? Gud hadde aldri til hensikt at foreldre skulle oppleve denne smerten, og denne smerten kom som følge av at vi syndet!

Både katolisismen og mormonismen støtter også teologien om "rettferdiggjørelse ved gjerninger". Vi kjenner til at Den katolske kirke brukte denne teologien for å legge flere tyngre byrder på de kristne i sin tid, og mormon-profeten Joseph Smith sa følgende:

"En av de mest ødeleggende doktriner som noen gang er fremmet av mennesker, er doktrinen om "rettferdiggjørelse av tro alene", som gikk inn i hjertene til millioner siden dagene av den såkalte "reformasjonen."[xiv]

Er det ikke merkelig at både mormonismen, New Age og katolisismen har noe av den samme doktrinen? Slik lære stammer kun fra den samme kilden, og man kan spore den tilbake til Djevelens første løgn i Edens hage.

Kildehenvisning

[i] Bushman (2005, pp.449); Quinn (1994, pp.114-15

[ii] Vatican assassins, p.182

[iii] His History of the Church, 15. mars, 1842, Vol.4, side 551, 552

[iv] https://www.lds.org/general-conference/1983/10/the-angel-moroni-came?lang=eng

[v] Brigham Young, Journal of Discourses, as quoted in Russell F. Ralston, Fundamental Differences: 118-119.

[vi] Milton Hunter, The Gospel Through the Ages: 99

[vii] Brigham Young, Journal of Discourses volume 1: 50, as quoted in Leola Woodruff, Valley of Decision: 135.

[viii] Joseph Smith, The Way to Perfection: 248

[ix] Milton R. Hunter, The Gospel Through the Ages, 67

[x] Journal of Discourses volume 1: 50-51

[xi] Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, (2011), 101–13. (https://www.lds.org/manual/teachings-joseph-smith/chapter-8?lang=eng)

[xii] Ken Wilber, Up from Eden: A Transpersonal View of Human Evolution (Taylor & Francis, 1983): 297-298.

[xiii] The Exultet Easter chant, Thesaurus Precum Latinarum
Link: http://www.preces-latinae.org/thesaurus/Hymni/Exsultet.html

[xiv] Joseph Fielding Smith, The Restoration of all Things (Deseret Book Company, 1973): 192.