KJENNETEGN PÅ EN SANN PROFET

Falsk eller ekte - hvordan avsløre dem?

I Guds Ord ser vi fort at Gud har kommunisert Sin vilje gjennom Hans profeter. De har opplyst og bygd opp menigheten, og passet på at bibelske læresetninger ikke forduftet når Guds folk vandret på en vei som til slutte ville ende med total gudsfornektelse. Før Jesus ble drept, sa Han at det ville oppstå mange falske profeter som skulle gjøre store tegn og forføre mange (Matt 24:11, 24). Når da Satan bruker sine undersåtter for å lure menneskene, så er det helt avgjørende at vi tester om profetene faktisk er av Gud eller ikke (1.Joh 4:1).

Mange profeter påstår at de enten hadde en drøm eller et syn. Bibelen sier at vi ikke skal "forakte" profetier, men "prøv(e) alle ting." (1. Tess 5:20-21). Herren har derfor gitt oss kriterier som ingen av de falske profetene på noen som helst måte kan etterligne, hverken ved hjelp av falne engler eller seg selv. Og alle kriterier må oppfylles for at en profet kan kalles en sann profet. Så la oss ta en titt på dem!

Image

Kriterier fra Bibelen:

NR. 1
Den sanne profetens syn/drøm/beskjed vil være helt og holdent i harmoni med Guds Ord og Guds Lov.

Jesaja 8:20;
Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden.

En sann profet kan ikke benekte eller motsi det Gud har åpenbart og sagt i Sitt Ord. Og dersom personen ikke overholder Guds Lov (alle De Ti Bud er bindende ifølge Jak. 2:10), vil profetiens gave trekkes tilbake (Klag. 2:9). Gud gir ikke slike åpenbaringer til noen som bryter Hans Lov. Allerede her vil de fleste dagens "profeter" feile.
Bibelen sier i Daniel 12:4 at "kunnskapen skal øke", og det gjelder også for den religiøse verden. Det vil si at kunnskapen om Guds sannhetsprinsipper, hva Han sier og krever av oss (lydighet), vil være såpass klart at ingen - spesielt en profet - vil ha en unnskyldning for å være i villrede. En profet skal være til oppbyggelse av menigheten, opplyse om Guds ord, og da kan man ikke være uvitende om standarden som Gud krever av oss, og hva det innebærer.

Det er også verdt å vite hvordan Gud kommuniserer med en sann profet. "Hvis det er en profet iblant dere, gjør Jeg, Herren, Meg kjent for ham i et syn. I en drøm taler Jeg til ham. Ansikt til ansikt taler Jeg med ham, ja tydelig og ikke i gåter" (4. Mos. 12:6,8).
"Engelen som talte med meg, kom tilbake og vekte meg, som når en mann blir vekt opp fra sin søvn" (Sak. 4:1).
Gud taler altså til profetene i drømmer, ansikt til ansikt og ved engler. Merk at åpenbaringer og syn fra Gud ikke blir fortalt i gåter. Stjernetyding, tarot, englekort, krystallkuler og kontakt med de døde, er ikke Guds handlemåte. De som assosierer seg med dette, har kontakt med falne engler som ofte utgir seg for å være lysets engler.

Image
Spiritisme blir strengt forkastet av Gud i Bibelen.

NR. 2 
Profetens forutsigelser må komme i oppfyllelse.

5. Mosebok 18:22;
"Hvis en profet taler i Herrens navn og dette ordet ikke skjer eller inntreffer, da er det ikke et ord som Herren har talt. Egenrådig har profeten selv talt det. Men du skal ikke frykte for ham."

Det har skjedd en gang at en sann profets profeti ikke gikk i oppfyllelse (Jona kap. 3). Grunnen til det, var fordi folket trodde profeten og omvendte seg fra sine onde gjerninger som ville ha ført til deres ødeleggelse. Gud hadde ved profeten Jona advart byen Ninive, og sagt at byen kom til å bli ødelagt dersom deres synder ikke opphørte. En sann profet må altså lede folk til å tilbe Gud i henhold til Bibelens lære. "Den profeten som profeterer fred – og profetens ord går i oppfyllelse -, den profeten skal bli kjent som en Herren i sannhet har sendt" (Jer. 28:9). Husk at selv om det står "fred", betyr ikke det fred slik verden anser som fred. En profet vil veilede folk til Herren, og det krever opplysning om omvendelse fra synden. Et slikt budskap vil aldri bli ansett som fredelig, men tvert imot virke støtende for synderen. Dersom en påstått profet bare profeterer og forkynner behagelige og smiskende ting, bør man vurdere grundig om dette er noen som er verdt å høre og tro på i det hele tatt. 

Husk at en falsk profets spådom kan bli oppfylt, og kan i tillegg bli støttet eller forsterket av mirakler. Men dersom profeten ikke oppfyller de andre kravene, er han allikevel en falsk profet som ikke er av Gud. Gjennom evangeliet ser vi at Satan også kan utføre mirakler, og mirakler kommer til å skje i stor grad når han setter inn det siste store bedraget for å forføre menneskeheten (Åp. 16.14). Et mirakel er ikke en forsikring om at profetien eller spådommen er sann og fra Gud.

5. Mosebok 13:1-4;
"Hvis det midt iblant deg står fram en profet eller en som har drømmer, og han gir deg et tegn eller et under, og tegnet eller underet inntreffer, det han talte til deg da han sa: La oss følge andre guder, slike som du ikke har kjent, og la oss tjene dem, da skal du ikke høre på ordene til denne profeten eller denne som har drømmer. For Herren deres Gud setter dere på prøve for å få kjenne om dere elsker Herren deres Gud av hele deres hjerte og av hele deres sjel. Herren deres Gud skal dere følge og Ham skal dere frykte, Hans bud skal dere holde, og Hans røst skal dere lyde… Ham skal dere klynge dere til." 

Image

NR. 3
En sann profet taler til oppbyggelse for mennesker og menigheten, til rådgivning og veiledning i religiøse spørsmål.

1. Korinterbrev 14:3-4;
"Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst… men den som taler profetisk, oppbygger menigheten."

Dersom en sann profet skal tale til oppbyggelse, så kan han heller ikke tolerere synd, (1.Joh 3:4), siden synd fører til tragedier og ulykker, og atskillelse fra Gud. Synd er brudd på de ti bud. Guds profeter vil oppbygge menigheten til en høyere standard, og føre mennesker nærmere Gud.

NR. 4
En sann profet vil opphøye Jesus som Guds Sønn og menneskehetens Frelser.

1. Johannes 4:12, 15;
"Ingen har noensinne sett Gud. Hvis vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og Hans kjærlighet har blitt gjort fullkommen i oss.. Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn – Gud blir i ham og han i Gud."

Jesus forklarte disiplene sine om alt det som er skrevet om Ham i Skriftene, og også hva mange vil si til Han for å prøve å forsvare sin sak. Vi må være kjent med hva Han sier i Matt 7:22; "mange skal si til Meg på den dag: "Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger (annen oversettelse: under) i Ditt navn?" Men da skal Jeg bekjenne for dem: "Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg dere som driver med lovløshet!"
Lovløshet er brudd på ti-budsloven (1. Joh 3:4). Det kan se ut som at de består denne testen, men siden de praktiserer urett vil de ikke bli anerkjent av Herren som Hans profeter. De bekjenner Han med munnen, men i gjerninger fornekter de Ham. De forkynner eller gjør gjerninger som ikke er i samsvar med det Gud har sagt er rett.
Det er også verdt å bemerke seg at de aller fleste falske profeter forsøker å dra fokuset bort fra Guds ord og heller mot seg selv. At man roper og tilsynelatende profeterer i Jesu navn og anerkjenner Jesus som Frelseren, betyr ikke nødvendigvis at profeten er sann når deres indre fokus er rikdom, gull, stolthet og materialistiske goder. Det viktigste og sikreste tegnet på en sann profet, er om han holder seg i harmoni med Guds ord.

NR. 5
Guds profet vil tale med myndighet.

Matteus 7:29;
"For Ham lærte dem som en som har myndighet, og ikke som de skriftlærde."

Jesus forkynte det Han var blitt vist og hørt av Sin Far (Joh. 8:26, 38). Således vil en sann profet tale med myndighet av det han har blitt vist og hørt av Gud.
En slik myndighet er vanskelig å forestille seg uten å opplevd det. Mange kan tale med myndighet, men dette er en myndighet som overgår det verdslige vi er vant med. Tilhørerne vil merke at dette kommer fra høyere hold enn det menneskelige, og de vil forstå at denne myndigheten kommer fra Gud.

NR. 6
Profeten vil bære "gode frukter".

Matteus 7:20;
"Derfor skal dere kjenne dem på fruktene
."

Jesus talte ofte i lignelser, billedlig tale, for å illustrere på en enkelt måte hva Han mente. Her blir "frukt" brukt som symbolsk tale, og betyr "gjerninger" (Gal. 5:22). Dårlig frukt er dårlige gjerninger, mens god frukt er gode gjerninger. Dårlige gjerninger må da være lovbrudd, siden lovbrudd er å synde. Lever personen i harmoni med Guds Ord og Hans lov?  Vi må samtidig huske at intet menneske er uten synd, og alle har mistet Guds herlighet. Dette kravet betyr ikke at en profet vil være perfekt, for det er ingen av oss. "Elia var et menneske under samme kår som vi, og han ba inderlig om at det ikke skulle regne. Og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder." (Jak 5:17). Elia hadde feil og mangler slik som oss, men han strebet etter å leve et gudfryktig og rettferdig liv. Det er forskjell på en person som streber etter å leve etter Guds vilje, og den som er likegyldig til Guds råd om et rettferdig liv.

Image
Se på fruktene for å kjenne om det er god eller dårlig frukt!

NR. 7
Når en sann profet har et syn, vil profeten vise fysiske tegn.

4. Mosebok 24:4;
"Så sier han som hører Guds ord, som skuer et syn fra Den Allmektige, han som faller ned med åpne øyne."

Når profeten får et syn, vil begge øynene hans eller hennes være åpne. Det er flere som sier de får et syn mens de har lukket øynene sine sammen, men her sier Bibelen at den som får et syn fra Gud ikke har lukkede øyne.
Daniel 10:7-9 beskriver den fysiske tilstanden da han ble vist et syn fra Gud: "Bare jeg, Daniel, så synet. De mennene som var sammen med meg, så ikke synet. Men det falt stor frykt over dem, så de flyktet av sted for å gjemme seg. Derfor ble jeg alene igjen. Da jeg så dette store synet, hadde jeg ingen styrke igjen. For min livskraft ble helt ødelagt, og jeg hadde ingen styrke igjen. Men jeg hørte lyden av hans ord. Mens jeg hørte lyden av hans ord, lå jeg på mitt ansikt i dyp søvn, med ansiktet mot jorden."

Daniel hadde altså ingen styrke, og må ha falt på bakken siden han lå "med ansiktet mot jorden". I de neste versene leser vi at profeten allikevel ikke forble i hans hjelpeløse tilstand på bakken, men ble løftet opp av Gud (v. 10). I versene 16-17 leser vi at Daniel ikke hadde noe "livsånde" (pust) i seg mens han hadde synet. Han hadde fortsatt heller ingen styrke. Det sies heller ingenting om at pusten kom tilbake under synet, men at Daniel blir holdt oppe av Gud.

Daniel 10: 16-17
(..) Og jeg, i meg er det ingen styrke igjen, og det er heller ingen livsånde igjen i meg.

En kort oppsummering, så gjør profeten følgende:

  • Faller ned, har ingen styrke
  • Blir oppreist og styrket av Gud
  • Har øynene oppe mens han har synet
  • Puster ikke når han taler

Å tale uten å puste er helt umulig med mindre Gud gir muligheten til det. Dette er altså de bibelske kriteriene for en Guds profet. Om noen påstår å være en Guds profet, så har vi da disse kriteriene å gå ut ifra. Disse er umulig å forfalske, og Gud vil heller ikke tillate at demoner utøver mirakler og gir sine falske profeter en lik oppfyllelse av kriteriene.

Det er kun én moderne profet som har oppfylt alle disse vilkårene for vår tid. Hun ble født i 1827, og er den mest oversatte sakprosaforfatteren i hele litteraturhistorien. En av bøkene hennes, Veien til Kristus (Steps to Christ), har blitt oversatt til mer enn 140 språk. Hun het Ellen G. White. Selv om hun er foraktet av mange, så kan ingen motsi det faktum at hun oppfylte disse kjennetegnene.

GUDS ORD
"Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan heller ikke bære god frukt."

GUDS ORD

Matteus 7:15-20

Fordømt i Bibelen

Bibelen fordømmer alle falske profeter, men det er også noen andre grupper som blir nevnt spesifikt i 5. Mos.18:10-11:
Herren sier at det ikke må finnes:
– ".. en som driver med spådom,"
– ".. en tegntyder [astrolog],"
– ".. en som tyder overnaturlige varsler,"
– ".. en trollmann,"
– ".. en som kaster besvergelser [en som kan besverger(befaler) over ånder og/eller naturkrefter],"
– ".. et medium for åndemaning,"
– ".. en som driver med spiritisme,"
– ".. eller en som påkaller de døde."

Image

Alle de som driver med slike ting "er en styggedom på Herren" (5. Mos.18:12), og Guds Ånd er på ingen måte med dem. Selv om de aller fleste som påstår å drive med noen av de ovennevnte kategoriene, bare er falske og uten noen "overnaturlig kraft", så finnes det de som er ekte og har kontakt med falne engler, og sånn sett har "overnaturlige krefter". Men mirakler skal aldri ha en overveiende bevisverdi på hvorvidt personen er til å stole på eller ikke. Vi mennesker besitter heller ingen overnaturlige krefter, så eventuelle mirakler er bare noe som skjer ved hjelp av falne engler.

Hva hvis man avviser en profets ord?
En profet profeterer til oppbyggelse og forståelse. Herren sender oss altså profeter for vår egen del. "Tro på Herren deres Gud, så skal dere være trygge. Tro på Hans profeter, så skal dere ha framgang" (2. Krøn. 20:20). Dersom vi avviser en Guds profet, avviser vi samtidig rådene fra Gud som Han har gitt til vår fordel.

"Elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden." (1. Joh. 4:1)

"Forakt ikke profetier! Prøv alle ting! Hold fast på det som er godt!" (1. Tess. 5:20-21).  Vi må "prøve" enhver som påstår å være en profet og se om personen bærer god eller dårlig frukt. Dersom profeten har god frukt, så "hold fast på det som er godt". Å avvise noen fra å være en ekte Guds profet er ikke å dømme, det er å ta en beslutning i henhold til Guds ord på om personen er falsk eller ekte. Alle som er kristne og på en eller annen måte forkynner det kristne budskap må vurderes etter "fruktene": er forkynnelsen i henhold til Bibelen? Og er livsførselen til vedkommende i harmoni med Guds vilje? Narkotika, alkohol eller snus er neppe noe Gud ønsker at mennesker skal innta. Vi må selvfølgelig ikke glemme at alle er syndere og uperfekte, men det er noen elementer i livet som burde være grunnleggende å vite ikke hører hjemme i et kristent liv.

Image

Hva hvis flere av profetens profetiene har blitt oppfylt? Kan denne profeten fortsatt være falsk?
"For mange skal komme i Mitt navn.. Og de skal forføre mange.. For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig" (Matt. 24: 5, 24). Det står de skal gjøre store tegn og under, og da er det ikke noe å undre seg over at profetier de uttaler kan gå i oppfyllelse. Ofte gir disse personlige profetier, altså utfall i privatpersoners liv. Når så disse forutsigelsene oppfylles, så vil det danne grunnlag for pålitelighet, men dette er en farlig grunn å vandre på. Mange verdsetter også rikdom og krever at dersom de skal be for noen, så vil de ha offergaver tilbake. Aldri har det stått skrevet i Bibelen at profeter har krevd offergaver til seg selv! 

Slike personer bør man kutte kontakten med for å unngå å bli tatt av deres bedrag. Noen krever også at de skal motta gaver fra dem de har gitt en profeti til. Dette er omtrent så langt unna en Guds profet som man kan komme. Da Jesus vandret blant oss krevde Han aldri noe tilbake for å komme med profetier. Hvis Han og de andre profetene ikke har gjort det, hvorfor i alle dager skal da andre såkalte profeter motta slike gaver?

"På fruktene deres skal dere kjenne dem." (Matteus 7:16)