JESU GJENKOMST

Hvordan kommer Han tilbake?

Den største begivenheten noensinne vil være Jesu gjenkomst. De frelste vil juble, men de ugudelige vil skjelve av frykt og angst for å ha motsatt seg Herrenes Herre og Kongenes Konge – Han som alene er Frelseren og Mellommannen mellom oss og Faderen. 
Å vite hvordan Jesus kommer tilbake er avgjørende for å ikke bli bedratt når Satan eller andre vil utgi seg for å være Jesus. Gjennom århundrer har Satan sløvet menneskenes kunnskap og interesse om Guds ord, spesielt gjennom ateisme men også gjennom religiøs vranglære. Slik har millioner av mennesker blitt et lett bytte for Djevelens bedrageri, og deres eneste sikre vern (Guds ord) har blitt kraftig redusert.
Så hva lærer Bibelen om Herrens dag?

Image
Hvis da noen sier dere: "Se, her er Kristus!" eller: "Der!" så tro det ikke. For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig. Så hvis de da sier til dere: "Se, Han er i ørkenen!" da gå ikke ut dit. Ellers: "Se, Han er i de innerste rommene!" så tro det ikke.

Jesus Kristus

(Matt. 24:23-24,26)

Selv om Jesus ikke sa alle detaljer vedrørende Hans gjenkomst, har vi allikevel noen hint fra Guds ord på hvordan Han vil komme. To engler talte med disiplene etter at de stirret opp mot himmelen og så Jesus bli tatt opp "og en sky tok Ham ut av syne for dem", og englene sa: "Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen." (Apg. 1:9-11). Allerede her får vi et godt svar.
Vi leser i Bibelen at "her er det jeg har funnet, sier Forkynneren, ved å legge det ene til det andre for å finne ut sammenhengen.." (Fork.7:27). Gjennom Bibelen finner vi deler av informasjon som angår Herrens gjenkomst, og som gir god nok forståelse slik at vi ikke trenger å bli bedratt når noen prøver å lure oss. Dette er et viktig studium siden det vil stå fram personligheter som vil påstå å være Kristus.
La oss se på hva Bibelen sier.

Jesu gjenkomst – i skyene med Sine engler

Selv om ikke alle detaljene er gitt, er det ikke tvil om at Jesus vil komme fra himmelen. Det står at Han skal komme på himmelens skyer. Ifølge hebraisk parallellisme symboliserer skyene Guds engler:
"The chariots of God are twenty thousand, even thousands of angels: the Lord is among them, as is Sinai, in the holy place" (Sal. 68:17). Den norske oversettelsen har utelatt "engler", og verset finnes derimot i vers 18 og ikke 17: "Guds vogner er tjue tusen, ja, tusener på tusener. Herren er iblant dem som på Sinai, på Det Hellige Sted."

"Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet" (Matt.24:30)
"Og himmelens hærer, kledd i fint lin, hvite og rene, fulgte Ham på hvite hester" (Åp.19:14)
"..Herren Jesus blir åpenbart fra himmelen med Sine mektige engler" (2.Tess.1:7)

"For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være" (Matt.24:27)

Kristi gjenkomst vil overgå all forestilling vi noen gang har hatt om Hans tilbakekomst. Vår fatteevne og fantasi er langt utenfor hvor eksepsjonelt, vakkert og majestetisk Hans komme vil være. For de ugudelige vil dette være en fryktens dag, men for de som har tatt imot Ham og holdt Hans bud, vil det være det store håpet alle har ventet på. Ord kan ikke beskrive den herlige stråleglansen som kommer ut fra Ham, men Bibelen nevner allikevel i korte trekk Hans herlighet: "Hans herlighet dekker himmelen, og jorden er full av Hans pris. Stråleglansen er som lyset. Det går lysstråler ut fra Hans hånd, og der gjemmes Hans kraft." (Hab.3:3-4)"..Han kommer i den herlighet som tilhører Ham Selv, Hans Far og de hellige engler" (Luk.9:26).

Universelt synlig og hørbart

Noen lærer at Jesu gjenkomst vil være lydløst og hemmelig. For eksempel har Jehovas vitner forkynt at Jesus kom usynlig til jorden i 1914, men Bibelen sier det helt motsatte; nemlig at alle vil se Hans komme, uansett hvor man befinner seg på jorden, og at alle vil høre de høye lydene som følge av omstendighetene rundt Hans gjenkomst:

Image

"For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen"
(1.Tess.4:16) 
"Se, Han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham, også de som gjennomboret Ham"
(Åp.1:7)
"Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre"
(Matt.24:30)
"Og Han skal sende Sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre"
(Matt.24:31)
"Herren skal brøle fra det høye, og fra Sin hellige bolig skal Han heve Sin røst. Han skal brøle mektig mot Sin flokk. Han skal sette i et rop, lik de som tråkker druene, mot alle dem som bor på jorden. Den mektige røsten når ut til jordens ende,.."
(Jer.25:30-31)
"Vår Gud kommer, og Han skal ikke tie. Fortærende ild går foran Ham, en veldig storm omgir Ham"
(Sal.50:3)

Jesus advarte mot at falske kristuser skulle oppstå, slik som sitert over (Matt.23-26). Satan får ikke lov til å etterligne Jesu annet komme på den måten det står skrevet, og derfor kan vi være sikre på at alle tilsynelatende "gjenkomster av Jesus" som ikke er universelle, er av Djevelens bedrag. Et lite utdrag fra boken Den Store Striden (s.451) sier følgende om Hans gjenkomst:

Image

"Når den levende skyen kommer nærmere, kan alle se livets fyrste. Ingen tornekrone skjemmer nå det hellige hodet, men en stråleglans omgir pannen. Ansiktet lyser klarere enn middagssolen. "På kappen Hans, ved hoften, står det skrevet et navn: Kongenes Konge og Herrenes Herre."
I nærheten av Ham blir hvert ansikt "fordreid og blekt", og de som avviser Guds nåde, opplever fortvilelsens gru. Da blir det mange "redde hjerter og vaklende knær". Skjelvende roper de rettferdige: "Hvem kan bestå?" Englene slutter å synge, og det hersker en høytidsfull stillhet. Så lyder Jesu stemme: "Min nåde er nok for deg." Ansiktene til de rettferdige lyser opp i glede mens englene stemmer i på ny idet de nærmer seg jorden.
Kongenes konge kommer ned på skyen som er omgitt av lysende flammer. Himmelen ruller seg sammen som en bokrull, jorden skjelver for Ham, og hvert fjell og hver øy blir flyttet."

Bibelen sier at "Herrens dag skal komme som en tyv om natten" (2.Pet.3:10), så betyr ikke dette at Han vil komme i hemmelighet? Om vi fortsetter å lese i samme vers skjønner vi fort at Han ikke kommer i hemmelighet: "Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp." Det er umulig for mennesket å ikke skjønne at Herren kommer igjen når brennende hete oppløser elementene, og alle menneskeverk vil bli brent opp.

Jesus vil ikke komme ned på jorden, men vil vente i luften på de frelste

Og Han skal sende Sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre. (Matt.24:31)

Ved Hans gjenkomst blir vi også forvandlet: "vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet" (1.Kor.15:51-52). Våre legemer vil bli slik som Hans legeme, med Hans herlighet.

Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren. (1.Tess.4:17)

Jesus vil oppreise de døde i Kristus ved Hans gjenkomst. De hellige englene vil samle dem sammen, slik at de levende og de gjenoppståtte som har fulgt Jesus skal møte Ham i luften. Det er viktig å presisere at Jesus ikke vil røre føttene sine på jorden. Deretter blir de med Ham til himmelriket, og regjerer med Kristus i 1000 år (Åp.20:4). I løpet av tusenårsriket skal de frelste dømme både mennesker og engler (1.Kor.6:2-3). Dette betyr ikke at de frelste kan endre på utfallet, men vi får lov til å undersøke hvorfor Jesus har tatt den beslutningen Han har gjort. Alle vil se at Hans dom er rettferdig, og ingen vil motsi Hans endelige beslutning. Vi vil se hvordan Gud har hjulpet oss, og hvordan Satan og hans falne engler har fristet oss. Alle våre spørsmål vil bli besvart, og Jesus Selv og englene vil svare på alle spørsmålene som vi måtte ha.