DYRETS MERKE OG

GUDS SEGL

Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn. (Åp. 13:16-17)

Det ligger mye mystikk rundt dyrets merke. Også her har tolkningene vært mange. Noen har trodd det er en tatovering, mens andre en chip under huden. Dette skriftstedet er kanskje en av de mest misforståtte profetiene – og det fryder Djevelen; jo flere som blir villedet, dess færre vil forstå hans bedrag. Derfor har han klart å skape mange konspirasjonsteorier som i noen tilfeller kan virke logisk, men som i realiteten er ren løgn. Denne profetien er så viktig å forstå fordi konsekvensene av å være uvitende kan i verste fall resultere i at man selv får dyrets merke.  Å snakke om dyrets merke er ikke et populært tema i dag. Sjansen for å bli latterlig gjort og tatt useriøst er stor. Djevelen og hans engler gjør alt for å holde denne sannheten borte fra ethvert menneske. Be Herren om Den Hellige Ånds veiledning mens vi går igjennom dette, og at Han skal åpne sannheten for deg!

Før du starter kan det være lurt å lese disse tekstene først: Åpenbaringen kapittel 13:1-8, og 14:9-12. Husk at dyrets merke er reelt, og det kommer til å omfatte absolutt alle mennesker, både religiøse og ikke-religiøse, bortsett fra dem som har omhyggelig studert Guds ord fordi de har alliert seg med Jesus og tilegnet seg kunnskapen som Gud har gitt oss gjennom Sitt ord. Dersom man tar seg tid til å studere dette emnet, så vil man bli overrasket over hvor langt på vei vi allerede er, og at dyrets merke er rett foran øynene på oss.

 • Klikk på fanene..
 • Åp. 13:1-8
 • Åp. 14:8-12

.. og les versene fra Johannes Åpenbaring om "dyret fra havet".

1 Så stod jeg på sanden ved havet. Og jeg så et dyr stige opp fra havet. Det hadde sju hoder og ti horn, og på hornene hadde det ti kroner, og på hodene hadde det et bespottelig navn.
2 Dyret jeg så var som en leopard. Føttene hans var som føttene til en bjørn, og munnen som munnen på en løve. Dragen ga ham sin kraft, sin trone og stor makt.
3 Og jeg så et av hodene hans, som om det var blitt dødelig såret, og hans dødelige sår ble legt. Og hele verden undret seg og fulgte etter dyret.
4 Så tilba de dragen som ga makt til dyret. Og de tilba dyret og sa: "Hvem er som dyret? Hvem er i stand til å føre krig mot ham?"
5 Og han ble gitt en munn som talte store ord og bespottelser, og han ble gitt makt til å holde på med det i førtito måneder.
6 Så åpnet han sin munn til bespottelse mot Gud, for å spotte Hans navn, Hans bolig og dem som bor i himmelen.
7 Det ble gitt ham å føre krig mot de hellige og overvinne dem. Og det ble gitt ham makt over hver stamme, tungemål og folkeslag.
8 Alle som bor på jorden, skal tilbe ham, de som ikke har navnene sine skrevet i Livets Bok hos Lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse.

9 Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst: "Hvis noen tilber dyret og hans bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på hånden,
10 da skal også han selv drikke av Guds vredesvin, som blir utøst ublandet i Hans vredes beger. Han skal pines med ild og svovel foran de hellige englene og foran Lammet.
11 Og røyken av deres pine stiger opp i all evighet. Og de har ingen hvilke verken dag eller natt, de som tilber dyret og hans bilde, og hver den som tar imot hans navns merke."
12 Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og Jesu tro [eng.: faith of Jesus]

Image

For å forstå hva dyrets merke er, må man vite hva kampen mellom det gode og det onde handler om– hvem som er dyret, og hva som blir det store "problemet" i vår nære framtid. I himmelen oppstod det en konflikt mellom Lucifer, den mektigste engelen, og Gud. Gjennom løgn og bedrag fikk Lucifer noen av de andre englene til å alliere seg med ham, og forsøkte deretter å ta kontroll over Guds rike. Gud og Hans lojale engler hadde dermed ikke noe annet valg enn å utestenge Lucifer og hans sammensvorne fra himmelen. Fra dagen da Lucifer fikk Eva til å synde – og så Adam – har krigen mellom Lucifer, kalt Satan og Djevelen, pågått på jorden gjennom århundrer. Snart er krigen over, og alle menneskene vil enten ha alliert seg med Gud eller Satan. Det er ikke mulig å være nøytral, siden kampen i aller høyeste grad handler om deg. I åpenbaringen blir denne krigen beskrevet, og det fremkommer at Gud har et segl som vil markere hvem som er Hans folk. Likeledes har Satan også et merke for de som kommer til å følge ham. Satan vil jobbe gjennom en verdslig makt for å innsette hans merke.

I artikkelen "Hvem er Antikrist?" blir det gått igjennom litt dypere hvem Bibelen identifiserer som "dyret fra havet" (også kjent som antikrist), og det er kun én makt som passer til alle kjennetegnene- nemlig pavedømmet, den katolske kirke.  Her blir kjennetegnene i Åpenbaringen kort gjennomgått:

 • Dyret steg opp fra havet (vers 1)
  Havet (eller vann) i profeti symboliserer mennesker/store folkemengder (Åp. 17:15). Dyret oppstår dermed ut fra de etablerte nasjonene som eksisterte på den tiden. Pavedømmet oppstod i Vest-Europa, og passer således til dette punktet.
 • Sammensatt av de fire dyrene fra Daniel 7 (vers 2)
  I Daniel leser vi at;
  Babylon = løvelignende dyr.
  Medo-Persia = bjørnlignende dyr.
  Grekenland = leopardlignende dyr.
  Rom = dyr med ti horn.
  I Åp. 13:2 ser vi at dette dyret fra havet er sammensatt av alle dyrene fra Daniel 7. De fire dyrene er avbildet som deler av Antikrist, eller dyret, fordi pavedømmet har indoktrinert hedensk overtro og tradisjoner fra alle fire rikene.
 • Dragen gir dyret kraft, sin trone og autoritet (vers 2).
  I Åp. 12 er Guds endetidsmenighet avbildet som en ren kvinne (vers 1). I profetisk symbolikk er en ren kvinne avbildet som Guds sanne folk eller menighet (Jer. 6:2) I Åp. 12:9 finner vi ut at "dragen" er Satan. Det står at kvinnen var med barn, og at dragen stod foran kvinnen (v. 4) for å sluke Barnet - noe han ikke klarte. Da Barnet ble født, klarte Han å unngå dragens gap, og fullførte dermed Sin oppgave her på jorden før Han ble sendt til himmelen. Det er åpenbart at Barnet er Jesus – som Herodes forsøkte å drepe ved å ta livet av alle guttebarn (Matt. 2:16). Det var naturligvis Satan som stod bak Herodes’ makt og beslutning, og også i dag jobber Satan gjennom regjeringer og makter for å fullføre sin plan – og i dette tilfellet gjennom det hedenske Rom.

  I historien ser vi at Rom og pavedømmet har vokst sterkt og fått mye makt. "Den romerske kirke presset seg inn i det romerske verdensimperiet, som er dens fortsettelse.(..) Paven er Caesars etterfølger." [i]

 • Får et dødelig sår (vers 3)
  Såret fikk pavedømmet da Napoleons general, Berthier, arresterte pave Pius VI i 1798.
 • Det dødelige såret helbredes (vers 3)
  I dag er pavedømmet en av de sterkeste religiøs-politiske organisasjonene med en enorm innflytelse. I september 2015 talte pave Frans i Kongressen - et land hvor protestantismen tidligere blomstret! Pave Frans drar til mange steder og snakker med mektige mennesker, og i oktober 2016 dro paven til Sverige. Er det en baktanke bak dette? Selvfølgelig, paven ønsker å søke enhet mellom alle kirkesamfunn til tross for at Den katolske kirkes er fulle av martyrers blod.
  Malachi Martin, en tidligere katolsk prest (og jesuitt) som jobbet på innsiden av Vatikanet, røpet pavens hensikter i boken The Keys of This Blood:
  1. He (the pope) is determined to be world ruler as was Constantine in his day (p.49). He is protected by four governments (p.120). He is personal friends with the leaders of 91 countries (p.490). People of the world seem to him ready for strong worldwide moral government with control. (p.160)
  2. Og angående pavemakten: the american ambassador says the Vatican is unmatched as a "listening post" (p.120). The Vatican knows by Saturday what will happen on Monday anywhere in the world (p.439). Papal structure is prepared for worldwide rule now. (p.143)
 • Dyret får stor politisk og religiøs makt (vers 3 og 7,8)
  Se sitatene fra Malachi Martins bok over.
 • Dyret sier store ord og bespottelser (vers 1, 5 og 6)
  Her finnes det mange eksempler; paven sier om seg selv at han er Jesu stedfortreder, i tillegg påstår katolske prester å kunne tilgi synd (noe bare Jesus kan). Det burde være klart for alle og enhver at et feilende menneske ikke kan tilgi andre menneskers synder.
 • Han får føre krig mot og overvinne de hellige (Guds folk) (vers 7)
  Verdenshistorien vitner om at Den katolske kirke forfulgte og drepte millioner av Guds folk som nektet å underkaste seg dens læresetninger under den mørke tidsalder. 
"Romerkirken har utgytt mer uskyldig blod enn noen annen institusjon som noen gang har eksistert blant menneskeheten."
William Edward Hartpole Lecky

William Edward Hartpole Lecky

Historiker

 

 • Får herske i 42 måneder -en tid, tider og en halv tid (vers 5)
  Paven regjerte i 42 profetiske måneder, eller 1260 år, fra 538-1798 e.Kr (samme år som det dødelige såret).
 • Har et mystisk nummer – 666 (vers 18)
  Dette tallet er regnet ut i artikkelen som omhandler Antikrist. Vers 18 sier "det er et menneskes tall". Når man hører om pavedømmet, så tenker man naturligvis på paven. Og hva er pavens offisielle navn? Her kommer svaret fra katolske kilder: "Tittelen til Paven i Roma er "Vicarius Filii Dei" (Guds Sønns stedsfortreder/vikar). [ii] 
  De romerske tallverdiene av "VICARIUS FILII DEI" blir til sammen 666.

Helt siden den store striden begynte i himmelen, har Djevelen alltid vært i konflikt med Guds myndighet. I Åp. 12:17 leser vi at dragen gikk til krig mot Guds folk – de som holder Guds bud (De Ti Bud), og har Jesu Kristi vitnesbyrd. Disse menneskene underkaster seg kun Guds autoritet. Derfor vil den siste konflikten (som allerede har begynt) handle om Guds Lov og hvilken autoritet man vil velge. Er det blant De Ti Bud et bud som sier noe om Guds autoritet? Absolutt! Og dette passer helt perfekt i henhold til Satans ønske om å angripe Guds autoritet. De som velger å være lydige mot Guds Lov, viser at Gud er deres autoritet. Satan, som selv ønsker tilbedelse og Guds trone, vil forsøke å etablere sitt eget merke som symboliserer hans myndighet.

GUDS ORD
"Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere til lydighet mot noen, er dere tjenere under den dere lyder, enten det er under synden som fører til døden, eller det er under lydigheten som fører til rettferdighet?"

GUDS ORD

Romerne 6:16

HVILKET BUD OMHANDLER GUDS AUTORITET, OG HVA ER GUDS MERKE?

Jeg ga dem også Mine sabbater. De skulle være et tegn mellom dem og Meg, så de skulle kjenne at Jeg er Herren som helliger dem. (Esekiel 20:12)
Her sier Gud ganske klart at tegnet mellom Han og Hans folk er Hans sabbater. Og budet i Loven som omhandler dette tegnet, er det fjerde budet:

"Husk på hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den." (2. Mos. 20:8-11)

I Åpenbaringen 7:1-3 leser vi at Guds merke vil bli beseglet på pannen til Hans tjenere. Pannen representerer våre tanker eller sinn (Heb. 10:16). Det er altså ikke et synlig merke for det blotte øyet. Mange av oss, spesielt i forbindelse med dyrets merke, forventer et synlig merke, men det skal vi være forsiktige med å forvente, fordi når Guds Segl ikke er synlig, hvorfor skal da dyrets merke være det? Bibelen sier nemlig ikke at dyrets merke vil være synlig, som for eksempel en tatovering. Ifølge Bibelen er sabbaten Guds Segl, og vi bør derfor holde den dagen hellig, siden helligholdelse av sabbaten signaliserer at vi tilber den Sanne Skaperen. For, igjen - den vi er lydige mot er den vi tjener (Rom. 6:16).

Men er ikke sabbaten kun for jødene?

Derfor skal Israels barn holde sabbaten. De skal holde sabbaten i alle slekter som kommer, som en evig pakt. Den er et tegn mellom Meg og Israels barn til evig tid." (2. Mos. 31:16-17)


"Israels barn" representerer Guds folk, ikke bare jødene slik mange tror. Gud sier også at sabbaten skal holdes i alle slekter som kommer. Dersom de kristne på alle andre steder i verden, bortsett fra Israel selv, ikke kan kalles Israels barn, så er vi alle fortapte. For Gud sier at sabbaten er et tegn kun mellom Han og Israels barn til evig tid. Vi må ikke glemme at siden jødene forkastet Jesus, så ble evangeliet spredt til resten av verden. Åndelig sett er alle oppriktige kristne derfor å anse som Israels barn eller Guds barn.

Image
Helligdagen (sabbaten) er Guds segl!

På hvilken måte er det fjerde budet Guds Segl?
Har du noen gang – enten i film eller dokumentar – sett at man har stemplet et dokument med vedkommendes segl for at det skal være gyldig?
Et segl er bygd opp av tre elementer, og alle tre finnes i det fjerde budet. Det forteller oss navnet på Lovgiveren (Herren din Gud), Hans tittel (Skaperen: dannet Herren himmelen, jorden og havet) og Hans territorium (himmelen, jorden, havet og alt som er i dem). I gamle dager måtte konger forsegle nye lover med deres kongelige segl, hvis ikke ville ikke loven være gyldig. Et eksempel på dette finner vi i 1. Kongebok 21:8. Guds Lov er derfor gyldig fordi den er stemplet med Guds Segl som finnes i det fjerde budet.

Image

Ut ifra dette må vi nesten stille et annet spørsmål: vi vet nå at Djevelen jobber gjennom verdslige makter for å få innført sitt merke – og at pavedømmet er blant denne makten -, hva sier så Den katolske kirke er hennes merke på autoritet? Her kommer svaret fra en katolsk katekisme:

– Spørsmål: På hvilken dag er sabbatsdagen?
– Svar: Lørdag er sabbatsdagen.
 Spørsmål: Hvorfor helligholder vi søndag istedenfor lørdag?
– Svar: Vi helligholder søndagen istedenfor lørdagen fordi den katolske kirke har overført helligheten fra lørdag til søndag.[iii]

Og en annen:
"Kirken er over Bibelen, og denne overføringen av sabbatshelligholdelsen fra lørdag til søndag er et bevis på dette."[iv]

Og til slutt:
– Spørsmål: Endret dere [Den katolske kirke] virkelig sabbaten til søndag?
– Svar: Ja, det gjorde vi. Det er vårt symbol, eller merke, på autoritet. [v]

Det skal sies at også mange protestanter er skyldige i å bryte den sanne helligdagen. De fleste protestantiske kirker i dag er for lengst korrupte, og flere av dem som har utgitt seg for å være protestanter er villige til å inngå kompromisser med Den katolske kirke. Og når man inngår et kompromiss, så åpner man døren for villfarelse og ubibelske doktriner. Slik setter djevelen røtter i disse menighetene, og innfører ubibelske læresetninger som er så nær sannheten som mulig at det er vanskelig å oppfatte bedraget.

BIBELEN: MOTTA MERKET PÅ HÅNDEN ELLER PANNEN – HVA BETYR DET?

Det er fort gjort å glemme at det meste i åpenbaringen er symbolsk tale, og sånn sett tolke setninger bokstavelig. Og det er en stor feil fordi det fører til feiltolkning. Men når man lar Bibelen forklare seg selv, uten å la andre påvirke, så blir det tilsynelatende ulogiske logisk. Når man først får vite hva symbolikken betyr, så ser man også at den tolkningen er ganske logisk, og at det ikke er så vanskelig å forstå som mange tror. 

"Høyre hånd" symboliserer arbeid eller en persons gjerninger: 
"Alt det din hånd finner ut den skal gjøre, gjør det med all din kraft!"
 (Fork 9:10). 
En person vil da motta merket på hånden når han jobber på den sanne hviledagen, eller ved å akseptere søndagslovene fordi det er mest praktisk for han.
"Pannen" symboliserer sinnet, slik som nevnt tidligere: "Jeg vil legge Mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil Jeg skrive dem." (Heb. 10:16)
En person vil da motta merket på pannen dersom han tar beslutningen om å helligholde søndagen. Derfor står det "på sin høyre hånd eller på sin panne". Vi vet også at slik vi tenker og er, slik handler vi deretter. Tanke og sinn er tett knyttet til handlinger og væremåte. De handlingene vi gjør, starter ofte først i tankene før selve handlingen settes til verk.
Moses talte om lydighet og velsignelse for de som holdt Guds bud: 
"Dersom dere virkelig lyder Mine bud, som Jeg befaler dere i dag, så dere elsker Herren deres Gud og tjener Ham av hele deres hjerte og av hele deres sjel, da skal det skje: [Herren kommer med velsignelser].. Bind dem som et tegn på hånden, og la dem være som minnesedler mellom deres øyne." Her menes det naturligvis ikke at man skal fysisk binde dem på hånden og lime dem på pannen (mellom øynene), men det er symbolsk og åndelig ment- som gjerning og tankesett. Dyrets merke er derfor ikke et fysisk synlig merke, slik mange tror.

CHIP I HÅNDEN?

Denne betalings-chipen er en populær teori blant konspirasjonsteoretikere som ikke forstår symbolikken i Bibelen. Dessverre er det også kristne som tror på denne teorien til tross for at den ikke har noen som helst bibelsk forankring. Dersom dyrets merke hadde vært en chip, er det da noen som velger å operere inn en chip i pannen istedenfor hånden? Neppe. Men hvorfor så mye fokus på at man ikke kan kjøpe og selge dersom det ikke er denne chipen – som kanskje blir en betalingsløsning dersom kontanter avvikles?
Mange har lagt spesielt merke til at den som ikke mottar dyrets merke ("eller dyrets navn eller tallet for hans navn." Åp. 13:17) får verken kjøpe eller selge. Men folk stanser ofte å lese her uten å fortsette til det neste verset: ".. La den som har forstand, regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall. Hans tall er 666." (vers 18). 

Image

Det er altså et menneskes tall, ikke tall på noe elektronisk eller VISA som noen tror. For alt vi vet kan det godt hende at det vil være et slags kort som vil bli kontrollert om man får lov til å kjøpe og selge, men i GT står det "i hånden eller pannen" – som er symbolsk. Den snakker om pakten i hånden eller pannen, og symboliserer gjerninger og tanker. Dersom vi skal tolke åpenbaringen – som er en kompilasjon av de andre bøkene – så kan man ikke endre reglene og si at merket er et bokstavelig stempel. Legg også merke til at det står at Guds folk vil få Guds segl i pannen, og det er neppe slik at englene skal gå fra person til person og stemple folk i pannen.

"Bind opp vitnesbyrdet, sett segl for loven [hebr: torah] hos mine disipler! Til loven [torah] og til vitnesbyrdet! Hvis de ikke taler som dette ordet, er det fordi det ikke er noe lys i dem." (Jes. 8:16,20)
"Å gjøre Din vilje, Min Gud, er min lyst, og Din lov er i mitt hjerte." (Salm 8:9)
"For dette er pakten Jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være Mitt folk." (Heb 8:10)

At man ikke kan kjøpe og selge kan omhandle to ting; åpenbaringen snakker om makt og myndigheter. Økonomiske sanksjoner blir også brukt den i dag i land som ikke vil samarbeide. Alle nasjonene samler seg sammen, og påtvinger de nasjonene som ikke gir etter, med økonomiske sanksjoner. Disse sanksjonene vil bli brukt på de nasjonene som ikke tilber dyret. Og når det kommer til det individuelle planet, så kanskje det senere blir et pengesystem med et annen type kort, eller en annen gjenstand, som gjør at de som ikke tilber og hviler på den falske helligdagen (søndag) ikke får kjøpe eller selge.  Det er selvfølgelig interessant at digital valuta er en realitet. Om det har noe med et siste pengesystem å gjøre eller om kontantene blir helt borte er uvisst, men de kristne bør ikke forvente å se et merke i pannen, eller tro at denne chipen er dyrets merke siden chipen ikke har noen bibelsk støtte foruten "kjøpe eller selge" så fremt denne chipen faktisk blir påtvunget og alt av kontanter avvikles.

Når dyrets merke har blitt innført, vil de som har nektet å ta imot Guds nåde etter hvert forfølge og drepe Guds folk. Guds folk vil bli klandret for alle ulykker og naturkatastrofer som skjer, og har skjedd, i verden – som egentlig er de som har tatt imot dyrets merke sin skyld. De som ikke har tatt imot dyrets merke vil da neppe gå i byene for å kjøpe eller selge, men heller fokusere mer på å unnslippe de som forfølger dem etter livet. Men det skal være sagt at chipen kan være én teknologi som benyttes i forbindelse med dyrets merke i den forstand at det lett kan kontrolleres hvem som kan kjøpe og selge, men chipen i seg selv er ikke dyrets merke.

Dersom denne chipen hadde vært dyrets merke, så kan allikevel ikke chipen være årsak til at naturkatastrofer oppstår fordi Guds folk ikke vil operere inn denne gjenstanden. Chip og naturkatastrofer har ingen sammenheng. Chipen har heller ikke noe med ditt og mitt forhold til Gud å gjøre, og det er nettopp en persons forhold til Gud som dyrets merke representerer. Siden fallet i himmelen har Satan forsøkt å endre på alt det Gud har innstiftet. I dag er det helt greit i verden å ha samleie før ekteskap, det er helt i orden å gifte seg med en av samme kjønn, det er greit å drepe i fredens navn osv. Satan har alltid forsøkt å undergrave Guds ti bud, og derfor må dyrets merke ha en sammenheng med hvem man velger å adlyde.

Hva med dem som helligholder søndagen i dag? Har de dyrets merke?

Ingen vil få dyrets merke før søndagshelligholdelse har blitt påtvunget ved lov. Det vil si at dyrets merke ikke enda har kommet, men denne loven er derimot allerede godt på vei. I USA har søndagsloven blitt rullet ut under navnet Blue Laws. Loven er riktignok ikke ved sin fulle effekt slik den senere vil bli. Straffen for å bryte denne loven vil til slutt ende med dødsstraff. Likevel, den som vil velge å ikke motta dyrets merke når det en dag kommer, må bestemme seg så raskt som mulig mens nådetiden ennå består og følge Herren slik Han har befalt. Mange har tenkt at de skal omvende seg til Herren rett før dyrets merke blir innsatt, men dette er en meget farlig sjanse ingen burde rette seg etter. Satan er en mester i forførelse, løgn og villfarelse. Jo tidligere et menneske vender seg til Jesus, jo tryggere vil det blir for ham- for jo lenger et menneske nekter å vende seg til Herren, så vil djevlene få større innflytelse og til slutt formørket sinnet helt. Og det står skrevet at "like så sant vet Herren hvordan Han skal utfri de gudfryktige fra fristelser og holde de urettferdige under forvaring til dommens dag,.." (2. Pet. 2:9).

UTDRAG FRA DEN STORE STRIDEN s. 429
"Ingen blir utsatt for Guds vrede før de har forstått sannheten og likevel forkastet den. Mange har aldri hatt anledning til å høre Guds spesielle budskap for vår tid. De er ikke blitt klar over forpliktelsen til å rette seg etter det fjerde bud. Han som kjenner hvert menneske og veier hvert motiv, vil ikke at noen som ønsker å kjenne Guds vilje, skal bli bedratt med hensyn til det saken gjelder. Folk skal ikke bli tvunget til blindt å følge ordre. Den enkelte skal ha nok lys til å treffe sitt valg etter moden overveielse.

Sabbaten blir den store lojalitetsprøven, for det er nettopp dette sannhetspunktet striden gjelder. Når folk blir satt på den avgjørende prøven, blir det trukket en grense mellom dem som tjener Gud og dem som ikke gjør det. Feiringen av den falske sabbaten i samsvar med landets lov, men i strid med det fjerde bud, vil være en lojalitetserklæring til den makten som er i opposisjon til Gud, mens helligholdelsen av den sanne sabbaten i lydighet mot Guds bud vil være en lojalitetserklæring til Skaperen. Mens den ene gruppen godtar tegnet på troskap mot jordiske makter, og dermed tar "dyrets merke", velger den andre gruppen lojalitetstegnet på Guds autoritet og får dermed "Guds segl".

Hva betyr det å bli forseglet av Gud?

"Likevel, Guds faste grunnvoll står fast, og den har dette seglet: "Herren kjenner Sine," og: "Hver den som nevner Kristi navn skal holde seg borte fra urett" (2. Tim. 2:19).

Med andre ord har disse menneskene tatt sin egen beslutning i tankene (i pannen) på å ikke gjøre urett, altså synd; de har omvendt seg. Og siden urett (synd) er brudd på De Ti Bud, så er det altså denne loven de holder både i tanke og gjerning.
"Blir dere vrede, så synd ikke! .. Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg [eng.: grieve not to the Holy Spirit of God], Ham som dere ble beseglet med til forløsningens dag." (Efs. 4:26, 30). Velg derfor Herren i dag for det er kun Han som kan beskytte og redde deg. Få fred med Jesus ved å følge Han og holde loven – ikke fordi loven og gjerningene frelser deg, men fordi du elsker Jesus og derfor vil gjøre hva du kan for å ikke synde – dette er sann omvendelse. Du har alt å tjene på å velge Herren.

Kildehenvisning
[i]
 Adolf Harncack, What is Christianity? Trans. By Thomas Bailey Saunders (New York: Putnam, 2nd ed., rev., 1901), p. 270
[ii] Answers to Reader’s Questions, Our Sunday Visitor, Nov. 15, 1914
[iii] Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis, B. Herder Book Co., 1957 ed.), p. 50.
[iv] The Catholic Record (London, Ontario, Canada, Sept. 1, 1923
[v] Library of Christian Doctrine: Why Don’t You Keep Holy the Sabbath-Day? (London: Burns and Oates, Ltd.), pp. 3, 4.)