DYRET FRA JORDEN - DET ANDRE DYRET

Åpenbaringen forteller om to dyr som skal regjere i endetiden. Det ene er "dyret fra havet" og det andre er "dyret fra jorden". Vi har allerede identifisert det første dyret, og vet at et dyr i bibelsk symbolikk representerer en makt eller et rike. Derfor vet vi at det andre dyret også må være et rike eller en annen maktfaktor. I kapittel 13:10 leser vi når det andre dyret skal oppstå:
"Den som fører i fangenskap, skal komme i fangenskap. Den som dreper med sverdet, skal selv drepes med sverdet.." Det første dyret, pavedømmet, ble tatt i fangenskap i 1798 – slutten av de 42 månedene [1260 år] med regjeringstid (Åp. 13:5), og dyret fikk således sitt "dødelige sår". Det er på denne tiden Johannes så at det andre dyret reiste seg. Dette dyret reiser ser derimot ikke opp av havet, som symboliserer store folkemengder og folkeskarer, men fra jorden (Åp. 13:11), som er det motsatte av vann, og symboliserer et område som ikke tidligere var bebodd av store folkeslag, nasjoner og tungemål.

Image

Kriteriet for det andre dyret – dyret fra jorden

Som vanlig har Gud gitt oss kriterier som identifiserer dette dyret.

Åpenbaringen 13:11-12
"Deretter så jeg et annet dyr som kom opp av jorden, og han hadde to horn som et lam og talte som en drage. Og i det første dyrets nærvær utøver han all den makt det første dyret hadde, og han får jorden og de som bor på den, til å tilbe det første dyret, han som fikk det dødelige såret sitt legt."

I motsetning til dyrene i Daniels bok som knuste og banet seg veien til makt, ville dette dyret vokse frem uten krig og kamper. Dette dyret viser til en nasjon som kom fra et ubebodd eller tynt befolket sted, og som vokste seg så sterkt og mektig slik at den utøver makt over alle jordens nasjoner. I tillegg fremstår den som et lam, men taler derimot som en drage. Et lam er snill og uskyldig, mens en drage er en ond skapning. Nasjonen fremstår tilsynelatende som en uskyldig og god nasjon, en nasjon med en Kristi-lignende karakter, men som tydeligvis har et indre mørke som vokser når den gir avkall på de gode attributtene. Dette er en nasjon som i stor grad kan påvirke alle andre land i verden på en eller annen måte.

USA - den eneste nasjonen som passer

Amerikas Forente Stater kom til syne fra et tynt befolket sted på den tiden da det første dyret, pavemakten, mistet sin makt i 1798. Under pavedømmets forfølgelsestid på 1260 (42 måneder) år av protestantismen, hadde Gud forberedt et sted for protestantene for å slippe unna Den Katolske Kirkes voldelige hånd. Kristne protestanter som nektet å bøye seg for pavedømmet, rømte for livet og dro over Atlanterhavet. Protestantismen økte således sin makt, mens Den Katolske Kirke ble svakere.
"Så spydde slangen vann som en flodbølge ut av munnen sin etter kvinnen, for å få henne til å bli skyllet bort av flodbølgen. Men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte flodbølgen som dragen hadde spydd ut." (Åp. 12:15-16).
I dette verset representerer jorden den ubebodde nye verden som kvinnen (den forfulgte kirken) flyktet til for å unngå den pavelige forfølgelsen.

Image

I 1776 møtte USAs uavhengighetskrig sin ende, og erklærte sin uavhengighet samme år. I 1798 fremstod USA som en verdensmakt. Se tidstabellen under for et lite sammendrag.

TO HORN SOM ET LAM
USA ble grunnlagt på gode kristne prinsipper; frihet og likeverd. Horn symboliserer konger eller regjeringer (Dan. 7:24; 8:21), men disse to hornene (som mangler krone) representerer her de to regjeringsprinsippene i Amerika, nemlig borger- og religiøs frihet, som i dag blir kalt republikanisme (regjering uten konge) og protestantisme (kirke uten pave). I Amerika skulle ethvert menneske få lov til å tilbe etter sin frie vilje, uten at stat og regjering skulle innblandes, men samtidig ha regjeringens beskyttelse. Men dette ville endre seg i framtiden når kirke og stat vil gå sammen og forfølge Guds folk. Amerika stod for alt det Rom hatet. Grunnloven og uavhengighetserklæringen er fylt med protestantiske prinsipper som er utålelig for pavedømmet. Vatikanet motsatte seg naturligvis disse grunnleggende dokumentene:
"The Vatican condemned the Declaration of Independence as wickedness and called the Constitution of the United States a Satanic Document." [i]

Congress shall make no laws respecting the establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof...no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States.. (US Constitution Amendment 1 and Article 6)

At disse hornene ikke har kroner, passer godt med den republikanske form for regjering i motsetning til monarki. Jesus blir referert til som et lam flere ganger i Bibelen, og 28 ganger i Åpenbaringen alene. Horn som et lam viser derfor til en ikke-undertrykkende, men uskyldig, fredelig og åndelig nasjon. Amerika forsøkte å opprettholde Herrens prinsipper, men som vi leser talte den også som en drage. Så på grunn av at USA har gått mer og mer bort fra Herrens prinsipper, så har korrupsjon fått innpass i det tidligere Guds velsignede landet.

Den katolske kirke ga seg ikke. Siden de hadde mistet makten som følge av reformasjonen, la de planer for å gjenvinne den tilbake. I Trientkonsilet (1545-1563), et motreformasjons-konsil, planla de hva de måtte gjøre for at USA ikke skulle bli sterke nok til å motsette seg Roms hensikter. 

Forfatteren av boken Fifty Years in the Church of Rome, Charles Chiniquy (1809-1899), en tidligere katolsk prest som levde i USA, skrev om Den katolske kirkes syn på USA og dets prinsipper: "Roma så med en gang at selve eksistensen av USA var en formidabel trussel mot dets eget liv". Han skrev også "Trosfrihet er proklamert av USA som et mest hellig prinsipp som enhver borger må opprettholde..  Men trosfrihet er erklært av alle pavene og Romas konsiler som en mest gudløs, ugudelig og djevelsk ting, som enhver god katolikk må avsky og ødelegge for enhver pris." [ii]

Image
Konsilet i Trient. Her planla de hvordan de skulle bekjempe protestantismen

Pavedømmet avskyr trosfrihet, og det har det sagt selv. Pave Pius IX skrev i 1854 at "The absurd and erroneous doctrines or ravings in defense of liberty of conscience are a most pestilential error— a pest, of all others, most to be dreaded in a state." [iii] USA proklamerte tydeligvis prinsipper som ikke ble satt pris på av Den katolske kirke. Ifølge kirken bør ikke mennesker kunne tenke selv.

 

TALE SOM EN DRAGE
Amerika ble infiltrert av pavens mest lojale (og farligste) soldater, jesuittene, som i all sin list klarte å påvirke USA til å gi avkall på sine opprinnelige gode prinsipper. Charles Chiniquy nevnte også dette i boken - hvordan jesuittene stod bak Borgerkrigen, drapet på Lincoln, og hvordan de ellers har infiltrert landet.  I denne tiden er pavens plan nesten helt komplett. I alle regjeringer finner man alltid en eller annen som er knyttet til Den katolske kirke, og et uvisst antall jesuitter som skjuler sin agenda. I 1870 skrev Hecker, grunnleggeren av tidsskriftet Catholic World, følgende:

Education must be controlled by Catholic authorities, and under education the opinions of the individual and the utterances of the press are included, and many opinions are to be forbidden by the secular arm, under the authority of the Church, even to war and bloodshed. [iv]
Isaac Hecker

Isaac Hecker

Romersk-katolsk prest

Paul Blanshard (1892-1980), en journalist, forstod også at katolikker hadde kommet inn i politikken, og skrev

There is no doubt that the American Catholic hierarchy has entered the political arena, and that it is becoming more and more aggressive in extending the frontiers of Catholic authority into the fields of medicine, education, and foreign policy…the Catholic hierarchy in this country [i.e., the USA] has great power as a pressure group, and no editor, politician, publisher, merchant or motion-picture producer can express defiance openly—or publicize documented facts—without risking his future." [v]

Det er noen bibelvers som forteller oss om hva dette andre dyret (dyret fra jorden) vil gjøre som får den til å tale som en drage. Den katolske infiltrasjonen var bare begynnelsen. Her er noen andre punkter.

- "utøver han all den makt det første dyret hadde" (Åp. 13:12)
Den katolske kirke var en forfølgende maktfaktor som tvang alle til å anerkjenne dens doktrine selv om det gikk imot menneskets samvittighet. På samme måte vil USA utøve sin myndighet når disse to går sammen – noe som allerede pågår. Les første halvdel av Åp. kap.13 som beskriver pavedømmets maktfaktor som USA vil etterligne.

- "og han får jorden og de som bor på den, til å tilbe det første dyret, han som fikk det dødelige såret leget" (Åp. 13:12)
Det er som det står skrevet: at USA vil påtvinge verdens nasjoner til troskap og tilbedelse av det pavelige Antikrist. Det handler om hvem sine lover du vil adlyde. Dersom du ikke vil tilbe dyret så kan du bli ansett som det terrorister blir ansett som i dag, men forskjellen er at de som nekter å følge dyret ikke på noen som helst måte er årsaken til terror, naturkatastrofer og elendighet på jorden. Vi må heller ikke glemme at i de siste tider vil falne engler utføre enda flere mirakler (Åp. 13:14), og det vil bli en dyp spirituell tilnærming da de som ikke er har valgt å følge Jesus vil bli overbevist om at løgnen er sannheten. Siden det protestantiske Amerika vil fremstå som åndelig og pålitelig, men derimot vise en satanistisk oppførsel, blir den omtalt som en "falsk profet" i Åpenbaringen (19:20; 20:10).

- "og sier til dem som bor på jorden at de skal lage et bilde for det dyret som ble såret med sverdet og overlevde" (Åp. 13:14)
Ved å vedta religiøse lover som fremmer det første dyrets agenda, vil USA lage et "bilde" av dyret. Det er ikke snakk om et maleri, men en type "kopi" av hva det første dyret står for. Og dette får man gjennom lover. Disse lovene handler om tilbedelse, og menneskene får valget om å enten adlyde de verdslige lovene eller å smake døden. Pavedømmet vil oppnå global støtte ved at kirke og stat, som i så mange år har vært adskilt, går sammen og forenes. Og dette har president Trump fått til. "Bildet" er ennå ikke ved sitt klimaks, men det er allerede dannet. Søndagslovene vil bli gradvis innført, men den første gjennomgripende søndagsloven som vil begynne i USA, har ikke kommet enda. Flere steder i USA har man innført de såkalte blålovene (Blue Laws) som er søndagslover. Og USA er ikke det eneste. I Polen er det innført søndagslover som forbyr handel på den nevnte dagen, og i 2020 vil alle butikker være lukket på søndager (The Guardian, 11. mars 2018). Italia, Tyskland og Frankrike slenger seg med. Også i Norge har vi hatt søndagslover i lang tid, men disse er bare en vag forsmak av hva som vil komme. Mange av de forferdelige hendelsene som skjer i verden i dag er med på å samle eliten til en enhet, slik at det pavelige Antikrist igjen skal få sin makt – som Satan selv har herredømme over.

- "og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, ble drept." (Åp. 13,15)
Med den store makten USA vil ha på denne tiden, vil den påvirke de andre nasjonene til å innføre en universell dødsstraff for alle som ikke tilber dyret eller dets merke.

GUDS ORD
"Nå har Jeg fortalt dere det før det kommer, så dere kan tro når det kommer."

GUDS ORD

Johannes 14:29

Men hvor innflytelsesrik er egentlig pavemakten i dag? Sannheten er at den er den sterkeste religions-politiske makten som finnes.
"Pavens mål er å forene den kristne verden under pavedømmets lederskap før slutten av dette århundret. Han har foretatt seg mer enn 40 verdensreiser for å legge grunnen for dette målet."[vi] I tillegg opprettholder hennes diplomatiske korps kontakten med mer enn 100 nasjoner. [vii]
At paven besøkte Kongressen viser klart at Moderkirken er involvert i politikken.  Avisene skrev om det, og denne hendelsen viser bare enda tydeligere at Den katolske kirke har politisk innflytelse, og at det tidligere protestantiske USA har gitt avkall på sine prinsipper siden disse to maktene har gått inn for et samarbeid. Tidligere var det umulig at disse to skulle forenes, siden USA hadde de helt motsatte prinsippene enn det pavedømmet sto for - nemlig retten til å tenke selv, tilbe Gud etter sin egen samvittighet og studere Guds ord for å finne ut av sannheten.

Image
Pave Frans i Kongressen 2015

[i] Avro Manhattan, The Dollar and the Vatican (Ozark Book Publishers, 1988): 26.
[ii] Charles Chiniquy, Fifty Years in the "Church" of Rome (California: Chick Publications, 1985): ss. 291, 284.
[iii] Pope Pius IX, Encyclical Letter (August 15, 1854)
[iv] Father Isaac Thomas Hecker, Catholic World (July 1870), as quoted in Charles Chiniquy, Fifty Years in the Church of Rome (Chicago: Adam Craig, 1889): 675-676.
[v] Paul Blanshard, American Freedom and Catholic Power (Boston: The Beacon Press, 1949): 4.
[vi] Gene H. Hogberg, The Plain Truth, November/December 1989, ss. 24, 25.
[vii] U.S. News and World Report, October 30, 1978, p. 24