DEN HELLIGE ÅND

Hvordan merker man Den Hellige Ånd?

Hvordan man direkte merker Den Hellige Ånd kan være noe vanskelig siden Djevelen også har en forfalskning av Den Hellige Ånd som han forfører mange med. Noen tror at tungetale er et tegn på at man er fylt av Ånden, og dessverre er det mange som opphøyer tungetale, ekstatiske følelser og mirakler mer enn selve Bibelen. Man må først få litt mer klarhet i hva Den Hellige Ånd gjør for å komme nærmere forståelsen av hvordan Ånden virker i våre liv. Joh. 16:7-14 gir oss svaret:

Likevel sier Jeg dere sannheten. Det er til det beste for dere at Jeg går bort. For hvis Jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen [eng; Comforter] til dere. Men hvis Jeg går bort, skal Jeg sende Ham [Den Hellige Ånd] til dere.
Når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom.

Om synd, fordi de ikke tror på Meg, om rettferdighet, fordi Jeg går til Min Far og dere ikke ser Meg lenger, om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.
Jeg har ennå mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.
Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten. For Han skal ikke tale ut fra Seg Selv, men det Han hører skal Han tale. Og Han skal forkynne dere de ting som skal komme.
Han skal herliggjøre Meg, for Han skal ta av det som er Mitt, og forkynne det for dere.

Vi leser altså at Den Hellige Ånd er en Talsmann (eng.: Comforter). Det greske ordet som blir brukt er paraklētos som betyr:
1: å bli tilkalt, komme til ens side/unnsetning; assistent, en hjelper. [i]
2: trøster, talsmann. [ii]

En liten oppsummering og kort fortalt, så er Den Hellige Ånd en som kommer til vår unnsetning, gir oss styrke, går i forbønn for oss og hjelper oss. Vi får en mer detaljert beskrivelse i sitatet over hvor Den Hellige Ånd:
1: overbeviser verden om synd, rettferdighet, og dom,
2: veileder oss til hele sannheten,
3: Herliggjøre Kristus.
Ut ifra Bibelen er altså dette Den Hellige Ånds gjerninger og hvordan Han jobber i livene våre.

Et annet viktig moment er at kroppene våre er et hellig tempel for Gud (1.Kor. 6:19). Det er i oss Den Hellige Ånd blir fylt, og Paulus sier i 1.Tess. 4:4; "at hver av dere skal vite hvordan han skal vinne sin egen ektefelle* [eng. vessel/ eller: holde sitt eget legeme, gresk: skevos; kar] i hellighet og ære, ikke i lystens lidenskap, slik som hedningsfolkene, som ikke kjenner Gud.. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse."
Noen er av den tro at man merker Den Hellige Ånd ved at man får en sterk følelse som kan føre til latter, gråt og fall. En slik forventning eller tolkning av Den Hellige Ånd er ukorrekt og farlig. Farlig fordi det er her forfalskningen kommer inn.

Image
Våre kropper er et hellig tempel for Gud (1. Kor. 6:19)
Image
Man ser ikke alt av et isfjell på overflaten

La oss gå litt mer nærmere inn på å "overbevise om rettferdighet:"

"For om vi ble forlikt med Gud ved Hans Sønns død da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved Hans liv etter at vi er blitt forlikt." (Rom.5:10)

Gjennom Jesu liv får vi rettferdighet: først blir vi overbevist om synd, men gjennom tro og Jesu død, aksepterer vi Hans død på våre vegne, og vi blir dekket av Hans rettferdighet. En seilbåt på sjøen kan bli blåst rundt omkring av vinden og gå hvor vinden måtte føre den. Et isfjell derimot kan vandre øst, selv om vinden blåser kraftig mot vest, fordi 90% av massen ikke kan ses. Likeledes er det for den kristne – det er noe dypere som kontrollerer dem (ikke i den forstand at man blir fratatt fri vilje) når de har Den Hellige Ånd. Dersom vi blir kontrollert av den stadig endrende vindretningen (våre følelser), er det vår kjødelige natur som seirer, og det er ikke Den Hellige Ånds virke. Dersom man er rotfestet i Gud og ledet av Ånden, så går man ikke til alle retninger ettersom hvordan vinden blåser. Ånden leder deg nærmere Gud, og oppmuntrer deg til å gjøre det Herren har sagt. Slik sett kan man derfor si at Ånden leder deg direkte imot vinden. La derfor ikke din oppfatning av om du har Den Hellige Ånd eller ikke basere seg på følelser.

Image

Rettferdiggjørelse og helliggjørelse

Når vi først kommer til Jesus har vi ingen rettferdighet. Vi må derfor akseptere Hans rettferdighet ved tro. Når dette er gjort, og vi vandrer i Herren, så vil man etterhvert snuble og synde en gang iblant, og når vi da ber Herren om tilgivelse, så vil Han igjen gi oss Sin rettferdighet.
"For Guds rike består ikke i å spise og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd" (Rom.14:17). Rettferdighet er det samme som å gjøre det riktige. Ofte leser vi at Den Hellige Ånd og rettferdighet blir nevnt sammen fordi disse to har en forbindelse. Dersom Guds Ånd er i et menneske, vil mennesket da leve et rettferdig liv eller vil han ønske å leve i ugudelighet? Uten tvil vil mennesket forsøke å leve rettferdig og ikke synde mer. Rettferdiggjørelse er den juridiske siden av vårt forhold til Gud: vi blir erklært som uskyldige, selv om vi er skyldige, fordi Jesus tok straffen for våre synder. Helliggjørelse er den aktive siden av vårt forhold til Gud: dette er den daglige prosessen av Den Hellige Ånd som, litt etter litt, gjør oss mer like Jesus.

"For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende Sin Egen Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld:
Han fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden."
(Rom.8:3-4)

I Jesu kraft og Den Hellige Ånd vandrer vi ikke etter kjødet, men etter Ånden. Igjen dukker "rettferdighet" opp sammen med Den Hellige Ånd. Det samme finner vi noen vers lenger framme: "Og dersom Kristus er i dere, er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet" (Rom.8:10). Åndens gjerninger er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, glede, trofasthet, saktmodighet, selvtukt (Gal.5:22-23) og alle disse gjerningene er rettferdighet.

"For i Ånden venter vi med iver på det håp om rettferdighet som vi har ved tro" (Gal.5:5). Når du først kommer til Herren vil du motta Hans rettferdighet ved tro, men er det kun tro som gjør at vi får beholde Hans rettferdighet? Eller gir den samme troen oss også et rettferdig liv? Altfor ofte når vi snakker om rettferdighet ved tro, så liker vi å bare omfavne rettferdiggjørelsen som vi får som en gave ved troen – altså at Han ser på deg som om du aldri har syndet (rettferdiggjørelse). Men når du har tro, og ved Guds nåde, får du også helliggjørelse. Man har ikke bare tro på at Han kan dekke fortidens synder, men man må også tro på at Han kan bevare deg i nåtiden. Slik er vi rettferdiggjort ved troen i begge retninger.

Rettferdiggjørelse er den juridiske siden av vårt forhold til Gud.
Helliggjørelse er den aktive siden av vårt forhold til Gud, hvor vi får kraft til å bli lik Jesus.

Vi må være ærlige med oss selv og innrømme at majoriteten av kristne i dag snakker veldig mye om rettferdigheten ved tro som vi mottar for våre tidligere synder som er dekket av Hans liv. Men vi har også en annen rettferdighet ved tro som vi mottar hvor vi kan leve et rettferdig liv og ikke vandre etter kjødet, men etter Ånden- ved tro. Guds nåde dekker våre synder, men Hans nåde gir deg også kraft til å leve annerledes:

Efs. 5:8-10
For dere var en gang i mørke, men nå er dere lys i Herren.
Vandre som lysets barn – for Åndens frukt består i all godhet, rettferdighet og sannhet – idet dere prøver hva som er til behag for Herren 

Hva er det Paulus oppfordrer til? Å vandre i lyset, som betyr å vandre i godhet, rettferdighet og sannhet, idet dere prøver hva som er til behag for Herren- hvis du havner på villspor og gjør noe galt, vil du lære av tilfellet og bli rettledet av Gud til å vandre annerledes.

Hva er et tegn på at man er blitt berørt av Den Hellige Ånd?

"På fruktene deres skal dere kjenne dem" (Matt. 7:16). Her snakket Jesus i lignelse. "Fruktene" er en allegori for "gjerninger" – altså et menneskes gjerninger og handlinger (Matt.7:16-20; Gal.5:19-22).  Et tegn på at man er berørt av Den Hellige Ånd må således være sann omvendelse – at den som utgir seg for å være kristen holder seg til Guds ord og handler deretter; det vil si at han tror på det Gud har sagt, og holder Hans bud (som ikke fører til frelse, men som vitner om sann omvendelse). Man bør ikke se etter noen fysiske eller mirakuløse tegn på hvorvidt et menneske har blitt, eller er, berørt av Ånden, for det er gjennom mirakler, tegn og under at Djevelen klarer å bedra folk best. Det største tegnet for at en person er fylt av Den Hellige Ånd er sann omvendelse og at man lever etter slik Gud har sagt.

Image
Gode frukter er gode gjerninger
Image
Hentet fra: https://babylon-today.com/2018/03/18/the-pentecostal-charismatic-slain-in-the-spirit-lie/

"SLÅTT AV ÅNDEN"
Det er en stygg fornærmelse mot Den Hellige Ånd at noen fremmer og lærer konseptet om at man ruller på bakken og kommer med mumlende, drukne ord når man blir såkalt "slått av ånden". De som tror og forkynner en slik lære, bevitner om seg selv at de ikke forstår Den Hellige Ånds virke, og at de således ikke påvirkes av Guds kraft. Grunnen til at Gud gir oss den Hellige Ånd er for å gjenbygge Guds bilde i oss – ikke for å frata oss all verdighet, disiplin og selvkontroll.

Bibelen gir oss et bilde på kontrasten mellom hedningenes påvirkning av deres gud, og en kristens påvirkning av Den Hellige Ånd. Da Elia var på Karmelfjellet sammen med Ba’alprofetene (hedninger), haltet, hoppet, skrek, og skar hedningene seg med sverd og spyd "slik de hadde for vane" (1. Kong. 18:17-46). I kontrast knelte Elia og ba rolig til Herren.

Om bare flere kristne hadde husket på dette verset: "For Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud" (1. Kor. 14:33). Bare i dette ene verset kan enhver motbevise og være trygg på at slike rabiate, ukontrollerte og latterlige "slag av ånden" ikke er av Gud, men av en bedragersk påvirkning. Likesom Den Hellige Ånd er virkningsfull, slik er også Satans forfalskning av ånden i full virksomhet. Idéen om at man mister kontroll når man mottar Ånden, er ikke i henhold til Skriften. Et eksempel finner vi i fortellingen om den demonbesatte mannen som ble helbredet (Luk. 8:26-39). Mannen skrek og hadde skadet seg selv, men da Jesus truet demonene ut av han, satt han "ved Jesu føtter, påkledd og frisk til sinns." Er man frisk til sinns, utagerer man ikke til alle kanter og skriker til alle vindretninger. Jesus vil at vi skal bruke hodene våre, ikke oppføre oss som ville dyr. Vi er tross alt i Guds nærvær, den Høyeste Majestet, og da sømmer det seg ikke å gjøre samme praksis som stammer fra hedenskapet.

GUDS ORD
"Come now, and let us reason together, saith the Lord."

GUDS ORD

Jesaja 1:18

Noen sier at de "har talt i tunger i flere år og jeg vet det er fra Gud!"
At tungetale er bibelsk er helt åpenbart. Det man må undersøke er hva som menes med tungetale i bibelsk forstand. Når Gud sier at Han er en ordens Gud, og at vi skal bruke hodene våre, så må vi vurdere om det faktisk er av Gud å be i et himmelsk språk for seg selv. At noe kjennes eller føles ut som at det er fra Gud, så betyr ikke det at det nødvendigvis er fra Han. Da har man gjort en beslutning basert på følelser og opplevelser, og Bibelen er helt klar på at alt som er fra Gud må være i harmoni med Guds ord (Jes. 8:20).

Kildehenvisning
[i] Joseph Thayer, Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament (Henderson Pub, 1996).
[ii] James Strong, “paraklétos.” Strong’s Concordance, http://biblesuite.com/greek/3875.htm.