DE DØDES TILSTAND

De fleste i dag er overbevist om at de som dør går "over til den andre siden", uten nødvendigvis å ha noen formening om hva "den andre siden" faktisk er- om det er himmelen eller bare et nytt liv i en annen dimensjon. Men det de aller fleste tror er at de døde har en bevisst tilstand, og at kjære avdøde familiemedlemmer eller venner, kommer tilbake (i form av et spøkelse, gjenferd eller engel) for å beskytte dem han eller hun er glad i.

Vi finner faktisk noe av den samme tankegangen i kristne samfunn også – ikke at de døde blir til engler eller går igjen blant de levende, men at sjelen deres vender tilbake til Gud og at de er gjenforent med Ham i himmelen. Mange kristne er usikre på hva som skjer når man dør, og noen sier også at Bibelen er uklar på dette området. Men er det egentlig tilfellet? Hva sier Guds Ord angående de dødes tilstand?

Image

I realiteten er Bibelen ganske klar på dette temaet, men på grunn av djevelens evne til å forvirre har han klart å fange mange under sitt bedrag.
Før vi går videre er det lurt å bemerke seg hva som er menneskets opprinnelse:

Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor.
Og mennesket ble en levende sjel.

(1. Mos. 2:7)

Her leser vi at mennesket ble til ved at Gud formet oss av jordens støv. I tillegg får vi svar på hva en sjel er – et levende vesen som må ha et legeme og pust. En levende sjel består av et legeme og livsånde. Dersom én av disse to mangler, så er det ikke lenger en sjel. Og da reiser dette spørsmålet seg: Lever sjelen evig? 
Her er det mange som er villedet og tror at sjelen er udødelig. Dette stammer fra den første løgnen Lucifer sa til Eva, "dere skal slett ikke dø." (1. Mos 3:4). Men sannheten er at "den sjel som synder, skal dø." (Esekiel 18:20). Dermed er det ikke sant at sjelen ikke kan dø. Det er kun Gud som er udødelig (1.Tim 6:16), så dersom noen kommer og sier til deg at sjelen aldri kan dø, såtaler ikke vedkommende i henhold til Guds Ord.

Kommer en kristen til himmelen umiddelbart etter hans død?

Da vender støvet tilbake til jorden der det var før, og ånden vender tilbake til Gud som ga den. (Fork. 12:7)

At man kommer til himmelen etter ens død er ikke rotfestet i Guds Ord. Alle som dør, enten de var troende eller ikke, returnerer tilbake til jorden.

Verset over nevner også "ånden" som "vender tilbake til Gud som ga den". Her er det mange som mener at dette er grunnlaget for deres påstand om at man vender tilbake til Herren etter sin død. Men "ånden" er ikke sjelen, eller den bevisste tilstanden, for som vi leste så er sjelen sammensatt av to ting: legemet og livsånde. "For slik som legemet er dødt uten ånd, .." (Jakob 2:26). Her kommer ordet "ånd" fra et gresk ord som også kan oversettes til en persons tankegang eller personlighet.

Det tilsvarende er tilfellet i Fokrynneren 12:7; ordet "ånden" kommer fra et hebraisk ord som b.la. betyr ens karakter. Så det er vår karakter som returneres tilbake til Gud, ikke sjelen eller vår bevisste tilstand.

Image

Utrolig nok er det noen prester som sier i begravelser at den avdøde nå er sammen med Gud i himmelen. Denne påstanden er ikke i samsvar med Guds Ord, for Bibelen sier at ".. den tiden kommer da alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram, de som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse." (Joh. 5:28-29). Dersom påstanden om at man kommer til himmelen etter ens død hadde vært riktig, så ville det ikke vært noen igjen i gravene til å komme ut. Og en annen ting; dersom man umiddelbart hadde kommet til himmelen, så hadde ikke Jesus trengt å komme tilbake. Noen prøver å bortforklare dette med at det er de 144.000 trofaste gjenlevende som Jesus kommer for å hente, men dette har ingen gjenklang i Guds Ord. Gud kunne isåfall bare ha ventet til de også døde, siden de da ville ha kommet opp til himmelen uansett. Men Bibelen gir ikke støtte for en slik teori. I Apg. 2:29, 32 står det at "at han [David] er både død og begravd og hans grav er hos oss til denne dag… For David for ikke opp til himlene,." Svaret må derfor bli at alle de som dør ligger i gravene sine og venter på oppstandelsens dag, enten til evig liv eller evig fortapelse.

Image

Kan de døde kommunisere med de levende?

For de levende vet at de skal dø. Men de døde vet ingenting, og de får ikke mer noen lønn, for minnet om dem er glemt. Også deres kjærlighet, deres hat og deres misunnelse er nå gått tapt. Aldri i evighet skal de få del i noe av det som hender under solen… For det er ingen gjerning, plan, kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går. (Fork 9:5-6,10) De døde lover ikke Herren. (Sal 115:17)

De døde kan ikke kommunisere med de levende, for deres bevissthet er borte og de "sover" inntil oppstandelsens dag (se Matt 27: 52, den bruker "innsovnet" på de døde). Et spøkelse eller et gjenferd er derfor ikke en avdød person som "går igjen", og dersom noen sier at de for eksempel har sett sin avdøde bror så er det ikke den virkelige avdøde broren som har vist seg, men en fallen engel forkledd som den avdøde. Å snakke om demoner og falne engler er ofte et tabubelagt tema, men ingen må lure seg selv i tro at en engel ikke kan omgjøre seg til andre og etterligne andres stemmer. Når de kan utføre mirakler som gjør at man bytter ut sannheten med løgnen, og tror at løgnen er sannheten, så må det naturligvis innebære bedrag som er overbevisende. "Han (dyret) utfører store tegn, slik at han til og med får ild til å falle fra himmelen ned på jorden i menneskers påsyn", "For de er demoners ånder som gjør tegn." (Åp 13:13, 16:14).

I Matt 24:24 står det at falske kristuser og profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under.En annen advarsel vi må vite er at "Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere." (2.Kor 11:14-15). Satan vil omskape seg selv til Jesus og forføre alle de som ikke kjenner Guds Ord, for de som kjenner Skriften vet at de som er døde er faktisk døde, og således blir de ikke bedratt av spiritismen. Og kanskje enda viktigere, så vet de på hvilken måte Jesus kommer tilbake: Herren kommer i skyene (Åp 1:7). Merk at når Herren kommer igjen, så vil Han ikke sette Sin fot på jorden, for "de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften." (1.Tess 4:16-17). Satan får ikke lov til å etterligne Herrens gjenkomst i skyene, så dersom noen sier til dere at Jesus er ett eller annet sted på denne jorden, så er det bare løgn.
Når Satan kan omskape seg til Jesus, så kan han – og hans engler – iallfall omskape seg til avdøde personer. Derfor er det så viktig å vite at de døde sover, og at de ikke kan kommunisere med de levende. Læren om reinkarnasjon blir også motbevist i teksten fra Forkynneren 9.

Medium og spiritisme

Det finnes de som utgir seg for å være et "medium" og som kan tale med de døde. Åndenes makt faller naturlig innenfor denne kategorien av slike som påstår å ha spesielle evner, men mange er villedet idet de tror de sanser følelser og kan tale med avdødes ånder. De fleste er bare uekte, og kommer med så generelle påstander at det kan passe alle og enhver; men det finnes noen som har kontakt med ånder som lurer dem til å tro at de er de avdødes mennesker. Men vi har flere bibelske vers som viser at de døde ikke kan tale;

Slik legger mennesket seg ned uten å reise seg. Så lenge himmelen er til, våkner de ikke, og ingen vekker dem fra deres søvn… Vinner hans sønner ære, så vet han det ikke. Blir de ringeaktet, så merker han det ikke. (Job 14:12, 21)

Så ingen, verken et medium eller andre, kan noen gang påkalle de døde og få kontakt med dem.

Men hva da med heksen som påkalte Samuel?
Noen vil kanskje bruke fortellingen om da Saul møtte en heks i En-Dor for å påkalle den avdøde Samuel (1. Samuelsbok kap. 28), som et bevis på at de avdøde kan vekkes. Men ut ifra de skriftstedene som er nevnt tidligere, vet vi at det ikke kan være den sanne Samuel som viste seg, men en demon. Denne hendelsen ikke er noe annerledes enn alle andre som dør, og Bibelen gjør det klart at "ingen vekker dem fra deres søvn" (Job. 14:12). Fortellingen om Saul og påkallelsen hos heksen, forteller oss at demoner, eller falne engler, har makt til å  etterligne mennesker, og at etterligningen er så identisk at dersom vi ikke er klar over hva Gud sier om de dødes tilstand, så blir vi bedratt og lurt av djevelen. Bibelen sier også at vi skal ta avstand fra de som driver med spiritisme, åndemaning og lignende. Følgende vers viser oss hvor alvorlig Gud ser på den falske læren om at de døde er i live:

Image

En mann eller en kvinne som er et medium for åndemaning eller som driver med spiritisme, skal sannelig dø. De skal steine dem. Deres blod skal komme over dem. (3. Mos. 20:27)

Ut ifra disse bibelversene, burde det nå ikke være uklart hva Bibelen sier om de dødes tilstand. Det kommer såpass klart fram at vi kan være sikre på at de døde bare sover og venter på én av de to oppstandelsene; oppstandelsen av de rettferdige eller oppstandelsen av de ugudelige. Vær derfor ikke i tvil om at de døde ikke kan kommunisere, for her har du sett bevisene på at de døde "vet ingenting".

Tilleggsinformasjon - rett til Himmelen eller "helvete"?

Det er ikke logisk at mennesker enten går rett til himmelen eller helvete etter ens død. Profetiens Ånd forklarer dette på en direkte og god måte:

Hva er hensikten med en dom i framtiden hvis de døde allerede er i Himmelen eller helvete?  Guds Ord er hverken utydelig eller selvmotsigende når det gjelder disse viktige spørsmålene. Alle mennesker kan forstå det. Hvem kan ærlig og oppriktig se noen fornuft eller rettferdighet i den gjengse oppfatningen? Skal de rettferdige, etter at de kanskje har vært i Guds rike i årtusener, høre disse oppløftende ordene når deres sak er blitt undersøkt i dommen: "Rett gjort, du gode og trofaste tjener!.. Gå inn til din Herres glede!" Blir de ugudelige kalt opp fra pinestedet for å høre hele jordens Dommer si: "Gå bort fra Meg, dere som er forbannet, til den evige ild"? (Matt. 25:21, 41) Dette er hån mot Gud, en skammelig anklage mot Hans visdom og rettferdighet! (Den Store Striden, s. 389)

Etter ens død ligger personen i en søvn og venter på at Gud skal reise ham opp. Noen annen påstand er ikke støttet i Bibelen.

Matteus 27:52-53 sier at mange av de døde ble oppreist, hvorfor venter ikke de på oppstandelsesdagen?
"..og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var innsovnet, fikk sine legemer oppreist". (v.52) Det er riktig at det finnes mennesker i himmelen i dag, blant annet de som er omtalt i verset over, og vi vet ikke for sikkert hvem dette kan være, og derfor er det ingen grunn i å spekulere i det. Det er også to kjente personer fra GT som vi vet er i himmelen; Moses og Elia. Moses representerer de trofaste dødes oppstandelse, mens Elia representerer dem som lever når Herren kommer igjen - uten å smake døden.

Men ble ikke røveren på korset tatt med til himmelen slik som Jesus sa? (Luk. 23:43)
Tegnsettingen (kolon) i dette verset er feil, den er ikke inspirert av Gud, og ble lagt til og endret av mennesker. Dette er hvordan oversettelsen ser ut i de fleste bibler i dag: "Jesus sa til ham: "Sannelig sier Jeg deg: I dag skal du være med Meg i Paradis." Dette er hvordan teksten egentlig skulle vært: "Sannelig sier Jeg deg i dag: du skal være med Meg i Paradis." Dette sa Jesus for å forsikre røveren om at han var blitt tilgitt fordi han anerkjente Jesus som det endelige Soningsoffer. Bibelen støtter påstanden om hvordan denne passasjen egentlig skulle vært. For eksempel sier Jesus til Maria søndags morgen etter at Han var gjenoppstått, "Ikke rør Meg, for Jeg er ennå ikke fart opp til Min Far." (Joh 20:17). Når Jesus Selv ikke dro til himmelen rett etter Hans død, så gjorde ikke røveren det heller.