BORTRYKKELSEN

Bibelen forteller at før Jesus kommer tilbake, så skal Gud sende de sju siste plager over jorden og over de ugudelige. Millioner av kristne tror at før disse plagene rammer jorden, så vil Gud i hemmelighet ta bort Sine barn (eller kirken) til Himmelen, og skåne dem fra disse store ulykkene som, ifølge dem, varer i en tidsperiode på sju år hvor Antikrist skal stå fram. Denne teorien blir kalt "den hemmelige bortrykkelsen".

Image

Bibelsk grunnlag for en "hemmelig bortrykkelse?

Ubibelske doktriner blir ofte forsøkt begrunnet med vers fra Bibelen. Fordi man mistolker betydningen, kan man derfor anvende verset til støtte for sin påstand. Misforståelser av bibelvers kan ofte unngås ved å lese hele verset, kapittelet og se på konteksten. I tillegg kan det være at Bibelen har nevnt noe om temaet tidligere (eller senere), og da må man sammenligne og se på helheten.

Følgende vers fra Matteus 24:38-42 blir ofte brukt for å støtte den hemmelige bortrykkelsen, selv om den i realiteten sier det motsatte.

"For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, giftet seg og ga til ekte, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Og de forstod ingenting før flommen kom og tok dem alle bort. Slik skal det også være ved Menneskesønnens komme. Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, og den andre blir tilbake."

Denne teksten beviser ikke at det vil skje en hemmelig bortrykkelse. Den forteller bare at ved Jesu gjenkomst vil noen vil bli frelst og andre ikke. Og det er det.
Man trenger ikke gjøre det mer komplisert enn dette.

At Antikrist vil komme etter at bortrykkelsen har skjedd, blir motbevist i 1. Johannes brev 2:18-19:

"Dere barn! Det er den siste time! Og slik som dere har hørt at Antikristen kommer, er det allerede nå kommet mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time.
De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. For om de hadde vært av oss, ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de gikk ut, for at det kunne bli åpenbart at ingen av dem var av oss."

Her leser vi at denne makten kommer "ut fra" kirken, ikke etter den.

Image
Det er fra innsiden av kirken at Antikrist har oppstått.

Jesus fortalte lignelsen om hveten og ugresset til disiplene som ga et innblikk om verdens tilstand ved Hans gjenkomst.

"La begge (hveten og ugresset) vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil jeg si til høstarbeidene: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn det! Men hveten skal dere samle inn i låven min." (Matteus 13:30)

Hveten er de frelste, og ugresset er de ugudelige. Disse vil "vokse sammen inntil høsten", til Jesu komme, hvor englene skal samle Guds trofaste. Her sier Jesus ingenting om en hemmelig gjenkomst eller bortrykkelse.

Image

"som en tyv om natten"

Men hva da med verset som sier at "Herrens dag skal komme som en tyv om natten"? Hvis man leser hele verset, så vil man se at dette verset vitner om noe helt annet enn en hemmelig bortrykkelse.

"Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp." (2. Peter 2:10)

Det er ikke mulig Herren kommer i hemmelighet når "himlene skal forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete". Det er umulig å ikke få dette med seg dersom man lever på denne tiden. At Herrens dag kommer som en tyv om natten, betyr bare at Han kommer plutselig og uventet på dem som ikke har omvendt seg fra sin synd og ventet på Ham. En innbruddstyv kommer på en tid man ikke forventer, og slik er det også med Jesu gjenkomst. Og hvis "komme som en tyv" betyr "en hemmelig bortrykkelse" som skjer sju år før verdens ende, slik de påstår, hvordan kan da "himlene forgå"? Himlene kan ikke forgå før verdens ende, fordi det er verdens ende når himlene forgår.

Er Jesu gjenkomst delt i to faser?

De menighetene som forkynner et futuristisk budskap sier også at Jesu gjenkomst skjer i to faser, og at de har støtte for dette i den greske grunnteksten. De sier at det først vil bli en bortrykkelse (parousia), og at etter de sju årene vil åpenbaringen (apokalupto) skje; altså at Jesus åpenbarer Seg i Sin makt og herlighet. Men disse to ordene blir brukt om hverandre, og ingen av dem hinter til et sjuårs intervall mellom Jesu gjenkomst.

For eksempel bruker Paulus "parousia" i 1. Tessalonikebrev 4:15; "For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkomst (parousia)," Senere i 2. Tessalonikebrev 2:8 skriver han at denne "parousia" (gjenkomsten) vil ødelegge Antikrist: "Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med Sin munns ånde og tilintetgjøre ved Sin gjenkomst (parousia) i herlighet." Legg merke til at denne gjenkomsten (parousia) skjer etter at den lovløse har blitt åpenbart. Så tanken om at menigheten skal få flykte unna Antikrists herredømme, er ikke i overensstemmelse med Bibelen.

Det andre greske ordet " apokalupto" (åpenbarelse) blir brukt på en slik måte at det ikke er rom for tvil om at "apokalupto" og "parousia" brukes til å beskrive den samme hendelsen. I Matteus 24:37 leser vi om da Jesus snakket om endetiden:
"Men som det var i Noahs dager, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer (parousia)."
La oss da se hva Lukas (17:26, 30) skriver om den samme hendelsen:
"Slik det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. (..) Slik skal det også være den dagen Menneskesønnen blir åpenbart (apokalupto)."

Det er ingen som er uenig i at disse to versene omhandler den samme hendelsen. Og her leser vi at begge ordene, gjenkomsten (paraousia) og åpenbaringen (apokalupto) av Jesus, blir brukt om hverandre og viser til den samme dagen.

Image

Å holdes borte fra prøvelsens time

Åpenbaringen 3:10 blir også brukt som grunnlag for at de frelste vil bli tatt ut av verden før trengselstiden. Verset sier "Fordi du har tatt vare på Mitt ord om utholdenhet, vil Jeg også holde deg borte fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden."

Det er med en gang klart at denne teksten ikke omtaler at de frelste skal bli tatt bort fra verden, men allikevel brukes den blant futuristene eller dispensasjonalistene til å tilsynelatende styrke deres påstand. Den sier ikke noe som helst om at man skal bli tatt bort fra verden. Jesus har gjort det helt klart hva som menes med denne teksten. I Johannes 17:6, 15 leser vi om bønnen Jesus ber for disiplene Sine:

"Jeg har åpenbart Ditt navn for de menneskene som Du har gitt Meg av verden.. . og de har holdt Ditt ord .. Jeg ber ikke om at Du skal ta dem ut av verden, men at Du skal bevare dem fra det onde."

Det er ikke tvil om hva Jesus mener. Da floden kom ble Noah bevart gjennom trengselen. Da Gud sendte plagene over Egypt fordi Farao nektet å la jødene gå, ble jødene bevart gjennom trengselen. Det samme vil skje med de trofaste i endetiden. Legg merke til at Jesus sa "de har holdt Ditt ord", det er altså de trofaste og rettferdige det er snakk om. Jødene var tilstede da plagene falt, men de ble skånet fra dem. Slik vil det bli i endetiden også; Guds folk vil være tilstede på jorden, men de vil bli bevart gjennom trengselen fordi de blir skånet fra plagene.

Jesuittorden i arbeid

Hvis mange kristne hadde tatt seg tid til å omhyggelig studere denne teorien og dens opphav, så ville man oppdaget raskt hvem som stod bak, og hvorfor den ble skapt. På den måten ville mange kristne ha blitt spart for dette bedraget. Doktrinen om "Den hemmelige bortrykkelsen" stammer fra en "futuristisk" (fra det engelske ordet "future") tolkning av Åpenbaringens profetier. På engelsk kaller man denne tolkningen for "dispensationalist" eller "futurist interpretation".

Da protestantismen lyste og frigjorde mennesker fra Den katolske kirke på 1500-tallet, og avslørte den og pavedømmet som Antikrist, måtte kirken komme med en motstrategi. Jesuittpresten Francisco Ribera (1537-1591) skrev om sin tolkning av profetiene i Johannes Åpenbaring, og forklarte dem gjennom et futuristisk syn. Hensikten med boken var å overbevise protestantene (og også alle andre) om at pavedømmet ikke kunne være Antikrist. Ved å legge disse profetiene en gang i framtiden, ville derfor Den katolske kirke bli avskrevet som Antikrist. Og Ribera lyktes så til de grader. I tiden etter har mange protestantiske kirker anvendt den futuristiske tolkningen av profetiene.

Denne måten å tolke på, går ut på å tolke alt bokstavelig. Det er fra dette synspunktet at man blant annet påstår at templet i Jerusalem skal gjenoppbygges, at tusenårsriket med fred skjer her på jorden, fordi man velger å tolke alt bokstavelig, og utelater den åndelige tolkningen helt der det kreves en åndelig tolkning.

Image

Så hvorfor tror så mange på denne doktrinen?

Den har blitt forkynt av så mange at den bare antas å være korrekt. Den viser også hvor gjennomført Djevelens bedrag er, for ingen av bibelversene de bruker beviser at menigheten vil bli tatt bort fra verden for å unngå de siste sju plager. Men allikevel tar de disse versene som bevis for deres tro.

Dette er en alvorlig og skummel doktrine. For hva vil den som tror på denne doktrinen tenke når Gud lar de sju siste plagene ramme jorden, og at han eller hun ikke har blitt tatt bort av Gud? Da er det sannsynlig å tro at man ikke ble tatt med fordi Gud har forlatt ham. Og på den måten vil man bli et lett bytte for Djevelens bedrag.

En annen teori er at de som blir igjen i løpet av de sju årene vil få en annen sjanse til å omvende seg. Dette skaper en falsk forhåpning. Dersom man blir direkte rammet av de siste plagene, så betyr det at man har mottatt dyrets merke. Og når den første plagen rammer jorden, så er nådetiden avsluttet og det er ikke lenger mulighet å få tilgivelse for sine synder. Plagene oppstår fordi verden da har tatt et endelig valg; man har enten mottatt dyrets merke eller Guds segl, hvor sistnevnte gruppe er de eneste som vil bli skånet fra Guds vrede, men de vil fortsatt være på jorden og vitne konsekvensen for de ufrelstes ugudelighet.