Baptistkirken flørter med tanken om
en lovpålagt hviledag

Verdens ende, som Bibelen lenge har proklamert, nærmer seg med stormskritt. Millioner av kristne har lenge ventet på at denne tidsalderen skal ta slutt; og nå legges snart det siste og sterkeste kortet på bordet - søndagslovene. Her vil milliarder av mennesker bli villedet til å ta imot denne loven, fordi de ikke forstår faren og bedraget som ligger bak.

I Bibelens siste bok, Johannes åpenbaring, er det forutsagt at i den siste kommende konflikten, vil menneskene være delt i to grupper; det vil komme religiøse lover som vil bli lagt over menneskene, enten ved overtalelse eller ved tvang, men som går direkte imot Guds hellige Lov. De milliarder som velger å følge disse ubibelske religiøse lovene, til tross for at de vet at lovene strider mot Guds Lov, De ti bud, vil til slutt motta det Bibelen kaller for "dyrets merke", som ikke er et synlig og bokstavelig merke slik mange tror. Og den lille minoriteten som har brukt Bibelen som et skjold mot villfarelse, vil derimot akte Guds hellige Lov høyere enn de religiøse lovene, laget av syndige og feilende mennesker som er inspirert av djevelen og hans falne engler.

For nesten 170 år siden ble det skrevet om nettopp denne tiden, og hvordan religiøse lover, som så mange i dag er overbevist om aldri vil kunne skje, vil bli innført i samfunnet. I profetiens ånd står det:

Den store striden, kap. 36, s. 417
"Etter hvert som arbeidet for en sabbatsreform går videre, vil avvisningen av Guds Lov for å unngå kravene i det fjerde budet [hviledagsbudet ifølge Bibelen, min kom.] bli alminnelig nesten overalt. Ved sin forkynnelse har kirkeledere åpnet døren for vantro og spiritisme og for manglende respekt for Guds Lov, og det hviler et tungt ansvar på disse lederne når det gjelder tilstanden i kristenheten.

Likevel påstår nettopp disse menneskene at det moralske og åndelige forfallet hovedsakelig skyldes at den såkalte "kristne sabbat" blir vanhelliget, og at samfunnsmoralen i høy grad ville bli bedret hvis man kunne tvinge igjennom søndagshelligholdelse. Dette kommer tydeligst til uttrykk i USA, der læren om den sanne hviledagen har vært forkynt i større utstrekning enn andre steder. Der blir avholdssaken som er en av de viktigste og mest framtredende moralske reformene, ofte knyttet sammen med søndagsbevegelsen. Dens talsmenn gir seg ut for å ville fremme samfunnets høyeste interesser, mens de som ikke vil samarbeide med dem, blir stemplet som fiender av avhold og reform." 

Er kirkene selv med på tanken om å innføre en lovpålagt hviledag?

Baptistkirken slår følge

Den 3. februar 2023 skrev Baptist News Global hvor de tar opp temaet om å hvile.

"Vi lever i en kultur som forherliger det å være sliten og overarbeidet for prestasjonens skyld, som gjør hvile til en sjeldenhet.

Hvile er et grunnleggende behov, men dens betydning blir lett oversett fordi vi misforstår hensikten med hvile."

Image

At vi ikke bør glemme å hvile, er selvfølgelig sant. Det er et reelt press i dag om å prestere på bekostning av helsen ved at vi glemmer (og forsømmer) hvilen. Så det poenget er bra, men vi må ikke glemme at djevelen er en mester i bedrag som innebærer at han legger seg så nærme sannheten som mulig, slik at vi ikke skal oppdage faren eller løgnen som han har plantet.

Artikkelen handler også om en TikTok-trend som viser videosnutter av at unge kvinner er hjemme (eller fraværende fra jobb), og dokumenterer deres typiske daglige aktiviteter, som hva de spiser og drikker, men i hovedsak husarbeidet de gjør mens kjæresten er på jobb. Reaksjonene på trenden er delte, men poenget artikkelen gjør ut av dette er at det i hovedsak er hvite unge kvinner som gjør dette, og at dersom svarte kvinner hadde gjort det samme, så ville de blitt stemplet som late eller "velferdsdronninger", som artikkelen sier (så nå blander de inn det tåpelige "white supremacy"-tullet også). Dette igjen resulterer i at man bl.a. spør seg selv "hvem for lov til å hvile? Hvem fortjener å hvile" og "hvordan får du hvile?" Hva svarer artikkelforfatteren på det?

"Kirken burde spørre de samme tre spørsmålene og ikke anse hvile som en luksus for en liten gruppe, men som en rettferdighetssak for alle mennesker."

Så kirken skal nå engasjere seg i at "alle" mennesker skal få kunne hvile for det er en "rettferdighetssak". Sist gang kirken bestemte hvordan mennesker skulle leve, var i Den mørke tidsalderen da Den romersk-katolske kirke, med ubibelsk autoritet, blandet seg inn i livene til folket. Og de som ikke har glemt historien vet hvilket helvete millioner av mennesker måtte gjennom som følge av Romerkirkens tyranniske herredømme. Gud har aldri gitt hverken mennesker eller kirker autoritet eller lov til å påtvinge andre å tilbe etter et bestemte lovverk eller regler. Livestandarden, under Pavedømmets tyranni, ble betraktelig redusert, og kunnskapen økte ikke, fordi denne Moderkirken, eller "Skjøgen" Åpenbaringen kap. 17), hadde kastet et mørke over folket. Takk Gud for Reformasjonen.

Er vi på vei til det samme tyranniske diktaturet som i Den mørke tidsalderen?

Artikkelen nevner boken Rest is Resistance av Tricia Hersey, hvor hun hevder at hvile "er en form for sosial rettferdighet". Dette er den samme retorikken som vi finner i jesuittpave Frans sitt andre rundskriv Fratelli Tutti. "Sosial rettferdighet" er dannet ene og alene på katolske premisser, og innføringen av dette vil betyr slutten på friheten som vi, siden Protestantismen, har nytt så godt av. De aller fleste har ingen anelse om hvor mye blod som ble utgytt som følge av friheten vi nå smaker på. Men Bibelen forutsier at denne friheten vil ta slutt, og det vil bl.a. skje gjennom de religiøse lovene som nå er på vei.

Image
Les mer om katolsk sosial rettferdighet i heftet "Spindelvevet"

"Under pandemiens høydepunkt ble det publisert utallige artikler om hvordan nedstengningene tvang samfunnet til å hvile mens livets mas ble løst opp til en myk murring. Til og med jorden fikk et øyeblikk å puste mens utslippene fra fly og biler ble drastisk redusert. Denne typen ufrivillig hvile var mulig kun fordi den var felles.

Shulevitz [forfatter av boken The Sabbath World] understreker at sabbaten skjer kollektivt når alle samfunnene blir enige om å hvile. (..)

Shulevitz siterer en høyesterettsavgjørelse fra 1961 om lover som regulerte nedstengninger på søndager da dommer Felix Frankfurter forsvarte et samfunnsbehov for kollektiv hvile. Frankfurter "snakket om.. søndagsstillhet i gatene [og] i nærheten av butikkene. Han snakket om det som en viktig kulturell verdi, en frigjøring fra det daglige strevet, en bevaring av mental fred, (..) Det gjorde borgersamfunnet vårt til et bedre samfunnet."

Hverken Shulevitz eller jeg forsøker å presse på for å gjeninnføre Blå lover, men Shulevitz peker på realiteten at ikke alle kan hvile før vi alle har forpliktet oss til å sette til side kravene til produktivitet og kapitalisme for sabbaten. Og når det skjer, blir hele samfunnet bedre.

Her må det komme en liten presisering. Hensikten med den bibelske hviledagen (sabbaten, den sjuende dagen, lørdag), i tillegg til å hvile, er for å minnes Guds skapervek; det er for å komme nærmere Gud, ikke mennesker. Det er selvfølgelig ikke galt å tilbringe tid med mennesker med samme sinn på hviledagen, men slik Hersey fremlegger hvilen så er det "vår menneskelighet" som er hovedfokuset. Bibelen sier at sabbaten er en hellig tid med Gud og at vi ikke skal gjøre våre egne gjerninger (2. Mos. 20:8-11, Jes. 58:13-14).

Budskapet som artikkelen fremhever er at vi trenger hvile. Denne debatten, dette temaet, denne bevegelsen og dette ønsket, er forløperen som vil bane vei for de endelige søndagslovene som vil resultere i at Gud vil la de sju siste plager ramme jorden som en konsekvens av menneskers endelige frafall fra Guds styresett - ikke fordi Gud har ønsket det, men fordi mennesket har valgt det selv.

Image

"Felles hvile"

Det er bemerkelsesverdig hvordan alt skal være felles. Vi skal ha en felles religion, én felles tanke om å redde den såkalte "moder jord"; alt dette faller inn under kategorien "det felles beste", som selvfølgelig baserer seg på katolsk "sosial rettferdighet". Har denne artikkelen noe å si om "felles hvile" mon tro?

"Under pandemiens høydepunkt ble det publisert utallige artikler om hvordan nedstengningene tvang samfunnet til å hvile mens livets mas ble løst opp til en myk murring. Til og med jorden fikk et øyeblikk å puste mens utslippene fra fly og biler ble drastisk redusert. Denne typen ufrivillig hvile var mulig kun fordi den var felles.

Shulevitz (forfatter av boken The Sabbath World) understreker at sabbaten skjer kollektivt når alle samfunnene blir enige om å hvile. (..)

Shulevitz siterer en høyesterettsavgjørelse fra 1961 om lover som regulerte nedstengninger på søndager da dommer Felix Frankfurter forsvarte et samfunnsbehov for kollektiv hvile. Frankfurter "snakket om.. søndagsstillhet i gatene [og] i nærheten av butikkene. Han snakket om det som en viktig kulturell verdi, en frigjøring fra det daglige strevet, en bevaring av mental fred, (..) Det gjorde borgersamfunnet vårt til et bedre samfunnet."

Hverken Shulevitz eller jeg forsøker å presse på for å gjeninnføre Blå lover, men Shulevitz peker på realiteten at ikke alle kan hvile før vi alle har forpliktet oss til å sette til side kravene til produktivitet og kapitalisme for sabbaten. Og når det skjer, blir hele samfunnet bedre.

Det er en liten anelse av heder og ros i artikkelen når den viser til den positive effekten av nedstengningen, regulert av de drakoniske bestemmelsene.

Artikkelforfatteren skriver at de ikke prøver å gjeninnføre blå lover, men i praktisk betydning er det nettopp det de gjør. For at alle skal forplikte seg til å hvile, så må det være lovbestemt. Det er bare et spørsmål om tid når man vil se et "samfunnsbehov for kollektiv hvile". Marsjen er allerede i bevegelse, og Bibelen sier at flere og flere vil hoppe på - alt for å tilsynelatende redde "moder jord" fra undergang. Men det de ikke innser er at det er deres egne synder som er årsaken til katastrofene som venter (Jesaja. 24:4-6).

Vi må heller ikke glemme at når de nevner "sabbaten", så mener de ikke den bibelske hviledagen, men søndagen. Dette er et annet element som vil forvirre dem som ikke har studert Bibelen og lest seg opp på historie. Dette får vi et klart eksempel på i artikkelen; baptistkirken utgir seg for å være kristen, og derav å følge Bibelen, men ingen steder i artikkelen opplyses det om at den bibelske sabbaten er lørdagen. Slik er følgene av å avvise Bibelens klare lære om gyldigheten av Guds Lov. Når kirker forkaster De ti bud, så åpner de døren for "demoners læresetninger" (1. Tim. 4:1).

I det første siterte avsnittet fra Den store striden, leste vi at et arbeid for en "sabbatsreform" vil komme på banen. Oppfordrer ikke slike artikler, som vi nettopp har lest, til en "sabbatsreform"? En slik debatt vil bli mer og mer aktuell i nyhetsbildet i tiden som kommer. Selv om det kan være gode forslag som legges til grunn for et slikt lovforslag, så betyr ikke det at det er riktig å innføre loven. Men slik vil polikere og influensere bake inn alle de tilsynelatende gode sidene ved en slik regulering. Men profetiens ånd har noe å si om nettopp dette:

Image

Den store striden, kap. 36, s. 417
"Men det at en bevegelse som går inn for å forsvare en falsk læresetning, også er med i et arbeid som i seg selv er godt, rettferdiggjør ikke villfarelsen. Vi kan skjule en gift ved å blande den i sunn mat, men dette forandrer ikke giften. Den blir tvert imot enda farligere fordi folk da lettere kan få den i seg uten at de selv vet om det.

Satans taktikk består i å blande løgn med nettopp så mye sannhet at den vekker tillit. Lederne i søndagbevegelsen støtter kanskje nødvendige tiltak som er i samsvar med Bibelen, men når de kobler disse reformene sammen med krav som er i konflikt med Guds Lov, kan Hans tjenere ikke samarbeide med dem. Ingenting gir dem rett til å sette til side Guds bud til fordel for menneskelige vedtekter."